background31

Article Index

Prinse en Prinsesse ---Wat het JY?

Onthou in die vorige boodskap het ons gepraat oor wat met die kinders van die koninkryk gebeur het en ook dat sommige van hulle uitgevind het van die komplot wat gesmee word. Hulle het die ander broers en susters probeer waarsku, maar die wou nie luister nie, of het nie die boodskap geglo nie.

Nou gaan ons aan by hierdie punt waar die waar die oproep gedoen is om terug te keer na die koninkryk en te kom veg vir die koninkryk, sodat dit weer herstel kan word.

As gevolg van die laksheid en misleiding van die diensknegte van die die koninkryk wat deur die koning aangestel is, is hierdie prinse en prinsesse eintlik baie weerloos.

Meeste van hulle is baie bang om terug te keer en die vyandige magte in die oë te kyk want hulle is oortuig dat:

 1. daar geen hoop is om hierdie koninkryk te kan herstel nie,
 2. dat hulle eintlik geen mag het nie, en
 3. dat dit eintlik die koning se probleem is, en nie hulle probleem is nie.

Julle is bewus daarvan dat die GESANT wel gekom het met verkeie opdragte en boodskappe van ONS Vader (die Koning) af. Maar omdat die gesant weggegaan het, het baie begin twyfel of Hy regtig gekom het, was dit nie maar net ons verbeelding nie?

Verder het die vyandige koning se kinders hulle ook oortuig dat dit eintlik vir hulle baie beter is om in hulle vader se koninkryk te bly, en net baie stil te wees, dan sal niemand hulle pla nie en hulle sal rustig hulle tyd uitleef.

Maar onder die prinse en prinsesse is daar ook die wat ‘n lojaliteit teenoor hulle Vader het, wat Sy boodskap aanvaar het en besluit het dat die beloftes wat ONS Vader gemaak het, voldoende rede is om wel terug te keer en die koninkryk te verdedig met alle mag wat tot hulle beskikking gestel is.

Soos met elke koninkryk wat aangeval of beleer word, is dit belangrik dat elke weerbare man en vrou aanmeld vir diens. Wat die kinders van die koning betref is dit dieselfde. Hulle moet aanmeld vir diens, maar hulle kan nie sommer op enige plek of op enige manier aanmeld vir diens nie. Daar is ‘n paar voorwaardes wat nagekom moet word en dit is hoofsaaklik om te verhoed dat hulle nie die leer verswak deur hulle eie dinge te wil doen nie. Die koninkryk kan heeltemal verlore gaan as elkeen net in sy eie koers wil gaan.

Dit is ook nodig vir die kinders van die koning op te besef dat hoewel hulle erfgename van alles is, is hulle niks meer as slawe is, solank julle onder leering staan nie.

 

Gal 4:1  Maar ek sê: So lank as die erfgenaam ‘n kind is, verskil hy niks van ‘n dienskneg nie, al is hy heer van alles;

Gal 4:2  maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die vader bepaal.

Gal 4:3  So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld.

 

Terwyl jy as koningskind die reg het om te regeer, word van jou verwag om:

 

Deu 10:12  En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel,

Deu 10:13  om te hou die gebooie van die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan?

Deu 10:14  Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is.

Deu 10:15  Maar net aan jou vaders het die HERE ‘n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag ná hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is.

 

 

1. Gehoorsaam te wees.

1Sa 15:22  Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.

1Sa 15:23  Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.

 

2. Getrou te wees.

Exo 15:26  en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak.

Ook (1 Sam 12:24 en Open 2:10)

 

3. Toegewyd jouself te dissiplineer om elke dag se taak gedoen te kry!

Jy kan nie sommer maar net doen wat jy wil nie, daar is opdragte wat uitgevoer moet word.

 

As jy die oproep instruksie van die koning aanvaar het, moet jy as koningskind besef dat:

 

1.  Jy moet leer aangaande die koninkryk!

Om deel te wees  daarvan moet jy gedoop word, eers met water en daarna in die Heilige Gees, sodat jy die Woord kan verstaan, wat die Heilige Gees breek dit vir jou oop.

Mat 3:11  Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.

 

2. Jy ‘n nuwe mens geword het!  Jy kan nie meer saam met jou ou vriende beweeg nie, want jy sal nie weet wie van hulle jou vyande geword het nie.

Eph 4:17  Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie—

Eph 4:18  mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart;

Eph 4:19  wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe.

Eph 4:20  Maar julle het Christus nie so leer ken nie,

Eph 4:21  as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus:

Eph 4:22  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,

Eph 4:23  en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed

Eph 4:24  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

Eph 4:25  Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede.

 

3. Jy jou denke moet verander. Wil jy self in beheer wees? Wil jy self die pad uitkap, dan het jy nog nie in die waarheid van die geloof gekom nie.

 

Php 3:7  Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag.

Php 3:8  Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry

Php 3:9  en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof;

 

Php 3:10  sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,

 

4. Jou taal moet verander – praat die taal van die geloof!

 

1Sa 17:36  U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het.

1Sa 17:37  Verder sê Dawid: Die HERE wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: Gaan, en mag die HERE met jou wees!

 

5. Jy moet begin beweeg!

Jas 1:21  Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.

Jas 1:22  En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.

Jas 1:23  Want as iemand ‘n hoorder van die woord is en nie ‘n dader nie, dié is soos ‘n man wat sy natuurlike gesig in ‘n spieël sien;

Jas 1:24  want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het.

 

6. Leer om te onderskei, maar wees versigtig om te oordeel!

 

1Joh 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

1Joh 4:2  Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;

1Joh 4:3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.

1Joh 4:4  Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.

1Joh 4:5  Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.

1Jn 4:6  Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

Maar as jy dit alles begin doen, en daar is sekerlik nog ‘n klomp ander dinge ook, sal die Vader vir jou ‘n ook net soveel en nog baie meer terug doen. Kom ons kyk hierna:

 

Presies wat het jy dan?

 1. Die versekering: Ek sal sorg vir julle:

1Pe 5:7  Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.

 

 1. Die belofte van die  Heilige Gees

Luk_24:49  En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.

Act_1:4  En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het.

Act_2:33  Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor.

Act_2:39  Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.

Act_13:23  Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel, volgens die belofte, Jesus as Verlosser verwek,

Act_13:32  En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek,

Act_26:6  En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is,

 

 1. Die belofte: Ek is met Julle….

Mat 28:20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

 

 1. Die Versekering van Oorwinning!

1Co_15:57  Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.

1Jn_5:4  Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.

 

 1. Magtige Wapens deur die geloof!
  1. Die Naam van God

Act_2:38  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Act_3:6  Maar Petrus sê: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop!

 

Act_4:10  laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan.

Die vraag is dus: Wat het jy en ek vandag met die naam van Jesus gemaak?

 

 1. Die Bloed van die Lam

Rev_7:14  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

Rev_12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

 

 1. Die Woord van ons Getuienis

Rev_12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Act_15:8  En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk net soos aan ons.

 

 1. Lofprysing

Rev_19:5  En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot!

Kyk hoekom is lofprysing so belangrik:

2Ch 20:20  Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekóa uit; en terwyl hulle uittrek, het Jósafat gaan staan en gesê: Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem! Glo in die HERE julle God, dan sal julle bevestig word; glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees.

2Ch 20:21  En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

2Ch 20:22  En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is.

2Ch 20:23  Die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Seïr om uit te roei en te verdelg; en toe hulle met die inwoners van Seïr klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp.

2Ch 20:24  En toe Juda op die wagkop by die woestyn kom en hulle na die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond; en niemand het vrygeraak nie.

2Ch 20:25  Daarop het Jósafat en sy manskappe gekom om die buit in te samel en hulle het by hulle ‘n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry, en het soveel vir hulle gebuit dat hulle dit nie kon wegdra nie; en hulle was drie dae lank besig om die buit in te samel, want dit was groot.

2Ch 20:26  En op die vierde dag het hulle in die Lofdal byeengekom, want daar het hulle die HERE geloof; daarom het hulle dié plek Lofdal genoem tot vandag toe.

2Ch 20:27  Toe draai al die manne van Juda en Jerusalem om, met Jósafat aan hulle hoof, om met vreugde na Jerusalem terug te gaan; want die HERE het aan hulle vreugde verskaf oor hul vyande.

2Ch 20:28  En hulle het Jerusalem ingetrek met harpe en siters en trompette, na die huis van die HERE.

2Ch 20:29  En die skrik vir God was op al die koninkryke van die lande toe hulle hoor dat die HERE teen die vyande van Israel gestry het.

2Ch 20:30  Verder het die koninkryk van Jósafat gerus, en sy God het hom rondom rus verskaf.

078705
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
99
132
231
76476
3260
6548
78705

Your IP: 54.91.203.233
2018-11-19 22:54