background31

Hierdie is ‘n verskriklike vraag om te vra. Die skok daarvan dat iemand dit eens kan oorweeg om te vra sal skokgolwe van ongeloof en afsku deur die hele christelike gemeenskap stuur. Natuurlik kan almal gered word. Daar is nie eens twyfel daaroor nie. Hoe durf jy so ‘n vraag vra?

Dit ten minste is die humanistiese reaksie wat jy op so ‘n vraag kan verwag. God is alles goed en alles liefde en Hy het alles lief wat hy gemaak het. Die wêreld behoort aan hom en die volheid daarvan en Hy dra alles deur die woord van sy krag. Dit is die reaksie wat jy uit die susterskerke en die kerk van Rome kan verwag. Die groot vraag is egter: Is dit die waarheid?

Die kort antwoord hierop is : Nee, dis gewis nie die waarheid nie.

So hoe weet ek dit?

Dis eenvoudig, dit staan alreeds vir ons in die bybel geskryf dat alle mense nie gered kan word nie. Terwyl hierdie ‘n baie groot studie is, gaan ek dit net op ‘n kort manier antwoord. Weereens raai ek jou aan om verder te gaan studeer in die saak. Daar is baie inligting in die bybel daaroor. Jy het regtig nie eens nodig dat iemand dit vir jou interpreteer nie.

So kom ons kyk ‘n bietjie hierna. Die bybel noem verskeie groepe van mense.

Groep 1: Die manne van naam

Gen 6:1  Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, 

Gen 6:2  sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. 

Gen 6:3  Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar. 

Gen 6:4  In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. 

Hierdie is waarskynlik die maklikste een om te hanteer, want hier word gepraat van ‘n vermenging van gevalle engele met mense. Dit is ver weg van ons af daarom kan ons daarmee saamleef.

Al ooit gewonder hoekom die Here vir Israel bevel het om al die volke in Kanaan te vernietig. Dit klink nie heeltemal soos ‘n liefdevolle God wat sulke dinge kwytraak nie. Ons weet daar van sewe volke groter en sterker as Israel in Kanaan, maar dit was nie al nie. Die oorblyfsels van die reuse was ook daar. Die rede waarom God die sondvloed gestuur het. Hierdie reuse het onder verskeie name bekend gestaan en daar was verskeie groepe van hulle.

Num 13:33  Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë.

 

Deu 2:10  Die Emiete het tevore daarin gewoon, ‘n volk groot en talryk en hoog van gestalte soos die Enakiete. 

Deu 2:11  Hulle word ook vir Refaïete gehou, soos die Enakiete; maar die Moabiete het hulle Emiete genoem.

Deu 2:20  Dit word ook as ‘n land van Refaïete beskou; Refaïete het tevore daarin gewoon, en die Ammoniete het hulle Samsummiete genoem— 

Deu 2:21  ‘n volk groot en talryk en hoog van gestalte soos die Enakiete—maar die HERE het dié voor hulle uit verdelg, sodat hulle dié uit hulle besitting verdryf en in hulle plek gaan woon het; 

 

Vir hierdie reuse is daar geen redding nie.

Jud 1:6  En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar; 

Groep 2: Amalekiete

Amalek is die kleinseun van Esau.

Exo 17:13  En Josua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard ‘n neerlaag toegebring. 

Exo 17:14  Toe sê die HERE vir Moses: Skrywe dit as ‘n aandenking in ‘n boek en prent dit Josua in, dat Ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. 

Exo 17:15  En Moses het ‘n altaar gebou en dit genoem: Die HERE is my banier. 

Exo 17:16  En hy het gesê: Waarlik, die hand op die troon van die HERE! Oorlog het die HERE teen Amalek van geslag tot geslag. 

 

Die vraag is eenvoudig: As die Here teen iemand oorlog voer van geslag tot geslag. Hoe word daardie mense gered?

Groep 3: Esau en die Edomiete

As ‘n mens die konteks van dinge begin verstaan. Dan weet jy hoekom sekere dinge in die bybel staan. So die vraag is eenvoudig hier. As God iemand haat, hoe red jy daardie persoon? Ja, maar God haat niemand nie. Is jy seker?

Baie mense sê dat ons nou in die tyd van genade leef, dit is die Nuwe Testamentiese tyd, so dis nie meer ‘n probleem nie, maar kom ons kyk of dit die waarheid is:

Jakob en Esau was van die begin af nie eintlik die beste van broers nie. Hulle het alreeds in die moederskoot begin stoei en stry met mekaar. Esau se blatante ongehoorsaamheid aan Isak was egter sy grootste probleem en dit is waarom die bybel vir ons duidelik sê:

Rom 9:10  En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. 

Rom 9:11  Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep 

Rom 9:12  is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. 

Rom 9:13  Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat. 

Rom 9:14  Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie! 

Rom 9:15  Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. 

Rom 9:16  So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. 

Oops, nog ‘n probeem wat ons hier sien – Hier sê God dat hy barmhartig sal wees oor wie hy wil. Maar ek dog dan dis oor wie ons wil barmhartig wees. Dis tog wat vir ons geleer word, is dit nie. Ons eien onselwers tog die reg toe om vir God voor te skryf oor wie hy in sy ewige lewe kan toelaat en wie nie. Probeer ons nie meer genadig wees as God nie. Almal het mos darem die reg om in die ewige lewe te kom, of sal ons sê: die hemel.

Sê Joh 3:16 dan nie juis dit vir ons nie?

Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 

Joh 3:17  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word. 

Joh 3:18  Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.

As jy by die stuk vasgesteek het, gaan die res van die geskewe gedeelte vir jou ‘n groot problem wees.

Maar waarom het God Esau gehaat?

Hoekom het Abraham sy dienaar gestuur om vir Isak ‘n vrou te gaan soek by sy familie en nie sommer enige vrou nie? Rebekka was basies die niggie van Isak. Lees weer die storie in Genesis 24. Ons het hier te doen met saadlyne. Isak was ‘n wonderkind. Sou Abraham nie vir hom baie duidelik instruksies gegee het oor die toekoms van sy seuns nie? Dink hieroor na?

Gen 26:34  Toe Esau veertig jaar oud was, het hy Judit, die dogter van Beëri, die Hetiet, vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon, die Hetiet. 

Gen 26:35  En hulle was vir Isak en Rebekka ‘n bitter verdriet. 

Dit is presies hier waar Esau se ongehoorsaamheid aan sy ouers duidelik deurgekom het. Hy het vir hom vroue geneem uit ‘n volk wat deur Noag vervloek is – die Hetiete is deel van die Kanaaniete en Isak sou beslis ook vir Esau vertel het hoe belangrik dit is om die bloedlyn suiwer te hou. Dit egter is iets wat hy moedswillig ge-ignoreer het. Die problem was egter dat hierdie opdrag van God self gekom het.

Hoekom dan is dit so groot probleem? Dit is redelik bekend vandag dat Gam met sy moeder gemeenskap gehad het en die produk van daardie gemeenskap was Kanaan. As jy nie weet waarvan ek hier praat nie, gaan lees weet die wet van die Here oor die naaktheid van jou vader en wat dit alles behels.

Kanaan is vervloek deur Noag, maar nie Gam nie. Uit Kanaan se nageslag het die Kanaaniete gekom. As jy gaan oplees oor die volk sal jy agterkom presies hoe vol van afgodediens en ongeregtigheid hulle was. Dus, die instruksies wat Esau moes gehou het, het hy nie gehou nie, end it het deurgeslaan in sy nageslag in.

Verder in die geskiedenis kom on nou by Jesus se tyd waar daar heelwat vermenging tussen die Jode en die Edomiete was. Soveel so dat Herodus wat koning was oor Israel, eintlik ‘n Edomiet was. So weet ons ook dat ‘n klomp van die Fariseers en skrifgeleerdes, ook Edomiete was. Daarom dan het Johannes die Doper vir hulle gesê:

Mat_3:7  Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is?

En Jesus se woorde:

Mat 12:34  Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. 

En;

Mat 23:31  Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. 

Mat 23:32  Maak die maat van julle vaders dan vol! 

Mat 23:33  Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? 

Mat 23:34  Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg, 

Mat 23:35  sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. 

Mat 23:36  Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. 

As woorde dan vir ons enige betekenis het, hoe op hierdie aarde gaan hierdie mense gered word, as Jesus dan self vir hulle gese het dat hulle nie die oordeel van die hel sal ontvlug nie.

Afsluiting:

Hier het ek maar ‘n paar getuienisse opgeroep uit die word van God wat hierdie hele saak vernietig dat alle mense in beginsel gered kan word. Vir sekere menses al dit nie goed genoeg wees nie, en so sal dit altyd wees. Dit is nie my doel om mense af te kraak of sleg te maak nie. My doel is om te kyk na die hele raad van God en daarvolgens te leer. Ek het gewis ook nie al die wysheid en pag nie, maar ek reken dat as ek op reis is iewers heen, dan gaan sit ek en bekyk die plek waarheen ek op pad is en hoe ek daar gaan kom baie deeglik uit.

Ons is op reis na die ewige lewe. Is ons nie veronderstel om die pad deeglik te ondersoek nie? Seker te maak dat ons weet hoe om daar te kom en nog meer seker te maak dat ons al die slaggate wat in die pad is, vermy nie?

Daarom kan ek dit met ‘n alle oortuiging sê uit wat ek verstaan uit die word van God uit: Alle mense kan nie in beginsel gered word nie.

078696
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
132
222
76476
3251
6548
78696

Your IP: 54.91.203.233
2018-11-19 22:54