background31

Voorwoord.

Vandat ek begin belangstel het in die woord van God, was hierdie saak altyd iewers op die voorgrond of agtergrond. Snaaks genoeg, in my jare voor ek begin het om werklik te studeer in die bybel, het ek nooit eens regtig gehoor van die probleem nie. Die name van God was net nie belangrik nie. Maar daar het ‘n oomblik gekom waar ek begin bewus word het daarvan. Die hoeveelheid uiteenlopende sienings, die aggressie ten opsigte heirvan en die beskuldigings wat heen en weer geslinger word tussen gelowiges het my verstom. Eers het ek ook betrokke geraak by die geveg, maar ek het later tot die besef gekom dat hierdie vraagstukke net een doel het en dit is om verdeeldheid te saai tussen die gelowiges, want wat goed en reg is vir die een, is nie noodwendig goed en reg vir die ander nie.

Wat meer verstommend is in die hele saak is dat mense mekaar begin uitkryt het vir alles wat sleg is omdat die een hierdie naam gebruik vir God, en die ander een, ‘n ander naam gebruik. Ook hier het ek alreeds oortree in baie mense se boeke, deur net die naam God te gebruik. Sommige van ons gebruik die naam Here, en dit is verskriklik in sekere mense se oë. Ek het tot die besef gekom dat die Christen gelowiges, hulle eie grootste vyande is. Die manier waarop gelowiges met mekaar omgaan is in baie opsigte skokkend.

Ek is oor baie jare heen uitegeskel vir baie dinge. Ek gebruik nie die regte name nie, ek is ‘n afgods aanbidder en ek weet nie wat nog alles nie. Hoe dit ookal sy, ek het besluit om hierdie stuk te skryf in die hoop dat gelowige kinders van God sal ophou mekaar uit te skel vir alles wat sleg is net omdat hulle menings verkille het.

Hierdie stuk is vir my ‘n beleidenis van wie my God is. Ek hoop en vertrou dat dit sal sin maak vir jou wat ek hier skryf. Jy hoef nie ‘n kompromie met my aan te gaan nie en ek sal jou nie oordeel oor die naam wat jy will gebruik nie, maar ek wil hê dat jy sal besef wie my God is en dat Hy waarskynlik ook jou God is al gebruik jy ‘n ander naam vir Hom.

Hierdie is vir my die begin van my geloof – deur duidelik te stel wie my God is. Dit is my hart teenoor my God en Hy kan my oordeel of veroordeel op wat ek hier sê.

Dit is ook die moeite werd om te let op die volgende:

Act 18:12  En toe Gállio goewerneur van Acháje was, het die Jode eenparig teen Paulus opgestaan en hom voor die regterstoel gebring 

Act 18:13  en gesê: Hierdie man haal die mense oor om God op onwettige wyse te vereer. 

Act 18:14  En toe Paulus sy mond wou oopmaak, sê Gállio vir die Jode: As daar nou enige oortreding of kwaadwillige skelmstuk was, dan sou ek rede hê om julle te verdra, o Jode; 

Act 18:15  maar as dit ‘n geskil is oor ‘n woord en oor name en oor ‘n wet wat vir julle geld, moet julle toesien, want daaroor wil ek geen regter wees nie. 

Act 18:16  En hy het hulle van die regterstoel weggedryf. 

Die geveg rondom Jesus en wie Hy was is ‘n baie ou geveg. Dit is duidelik uit die stuk dat Gallio bewus was van die strydvrae en beskuldigings wat die Jode teen Paulus wou inbring. Hy moes alreeds daarvan te hore gekom het. So as hy dan praat van ‘n geskil oor ‘n woord of oor name, dan sê hy duidelik vir die Jode, dit is julle problem nie myne nie. Hierdie problem staan vandag nog, want nog steeds word Jesus bevraagteken, nog steeds word sy naam belaster en nog steeds word sy godheid ontken. Daarom kan ons vir mekaar sê dat hierdie geveg nie nuut is nie en dat ons nie uniek is in ons stryerye nie. Dit kom al reeds saam met ons van die tyd van die apostels af.

 

Hoofstuk 1: Wie is my God?

Wie is die God van die bybel? Dit is die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis nie sommer enige God nie, gewis nie Baal nie, soos wat baie mense te kenne wil gee nie.

Daarom voor ek allerhande bekendstellings doen, wil ek heel eerstens baie duidelik vir elke mense wat die stuk lees vertel wie my God is. Want dit is die God wat ek sien in die bybel

So wie is my God? – Die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek sê dit baie duidelik dat dit die God van my vaders is (en hierdie vaders is die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob). Vele mense kom met vele name voorendag en as jy nie daardie name gebruik nie, dan is jy besig om een of ander afgod te aanbid. Dit in my oë is kortsigtig. Hoe weet ons wat regtig in ‘n ander persoon se hart is? Wat se reg eien ons, onself toe om so iets vir ‘n ander person te sê, net omdat ek nie saamstem met die naam wat hy gebruik nie. Hierdie geveg oor die name van God is net daar gesit om die kinders van God te verdeel en teen mekaar te stel, sodat die vyand rustig kan voortgaan met sy dinge terwyl ons onderling stry oor wie ons God nou eintlik is.

As die naam van God dan vir jou so belangrik is, gebruik dan die naam wat Hy vir ons gegee het. Ten minste 2 keer in die bybel word dit vir ons baie duidelik gesê.

Hier is die God wat ek dien. Dit is die eerste verwysing waarvan ek praat. Laat niemand ooit weer vir my sê ek dien iemand anders as hierdie God nie.

Exo 3:13  Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle antwoord? 

Exo 3:14  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur. 

Dit is die eerste verwysing. Ek dien hierdie God wie Homself bekend gestel het aan Moses as : “EK IS”. Daar is geen ander God vir my nie. Maar net om die saak verder te voer. Sal ek dit ook uit die Nuwe Testament uithaal (KJV):

Joh 18:4  Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth, and said unto them, Whom seek ye? 

Joh 18:5  They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am (he). And Judas also, which betrayed him, stood with them. 

Joh 18:6  As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground. 

Dit is ‘n welbekende feit dat in die King James bybel die woord “he” bygevoeg is deur die vertalers. Maar in die oorspronlike teks het Jesus net gesê “ I AM”. Hoekom dit bygevoeg is, weet ek nie, die reaksie van die mense is sprekend. Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, het almal agteroor geval. Dit sal elke keer gebeur wanneer jy te doen kry met die “Ewige EK IS”. As jy twyfel daaroor, let dan net op:

Dan 10:7  En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie; nogtans het ‘n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. 

Dan 10:8  Toe het ék alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. 

Dan 10:9  En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde, geval. 

Dan 10:10  En kyk, ‘n hand het my aangeraak en my op my knieë en op die handpalms waggelend laat opstaan.

 

En dit het nie net met Daniël gebeur nie. Let op:

Rev 1:17  En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste 

Rev 1:18  en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. 

Om dan op te som: Wanneer ek praat van God, dan praat ek van die “Ewige Ek IS”, van niemand anders nie. Hy is my God, Hy is my Koning, Hy is my Vader en Hy is my Vriend.

So kan ek ook vandag vir julle sê soos wat Moses aan die volk gesê het: “EK IS” het my na julle gestuur, niemand anders nie. Dit is die God van Abraham, Isak en Jakob, ons aardsvaders, niemand anders nie. Vir my is hierdie die einde van die gesprek.

As ek dan die woorde - Here en God gebruik, ten opsigte van die groot “EK IS”, dan weet ek presies van wie ek praat, en ek vertrou dat elkeen wat die stuk lees ook presies sal weet van wie ek praat. Laat niemand dan ooit weer my of enige ander een wat saam stem met wat ek hier geskryf het, beskuldig daarvan dat ons afgode aanbid nie.

Nou weet julle wie my God is.

Nou dat jy weet wie my God is, kan ek ook sê dat dit nie die einde van die storie is nie, maar eerder die begin daarvan, want hierdie “EK IS” wat my na julle gestuur het, is baie meer as wat ons bereid is om te aanvaar. Dit is hoe Moses die God van ons vaders beskryf het:

Exo 34:5  En die HERE het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan. En Hy het die Naam van die HERE uitgeroep. 

Exo 34:6  En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; 

Exo 34:7  wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. 

Exo 34:8  Toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval 

Exo 34:9  en gesê: Here, as ek genade in u oë gevind het, laat dan tog die Here in ons midde trek; want dit is ‘n hardnekkige volk; maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde, en neem ons aan as ‘n erfdeel. 

Miskien is dit tyd dat ons weer ‘n slag dink oor hoe ons kyk na die God van die bybel, wat Sy woord aan ons gegee het en vir ons Sy wet gegee het. Ons is so gewillig om die eerste deel van die beskrywing sonder teenspraak te aanvaar “…barmhatige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe…” en hier stop ons, want dit is genoeg vir ons, wat hierna volg stel ons glad nie in belang nie “…maar wat nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en vierde geslag.”

Die groot vraag is, is dit ek wat hierdie dinge lees, wat dit sê, of is dit Moses, die wetgewer wat dit vir ons opgeskryf het in die bybel. Dit is nie ek wat hierdie dinge sê nie, dit staan in die boek geskrywe. Hoekom dan sal ons alles wat lekker en goed is van God aanvaar, maar dit wat nie so lekker en so goed is nie, daaraan stel ons nie belang nie.

Job 2:9  Toe sê sy vrou vir hom: Volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God, en sterf! 

Job 2:10  Maar hy antwoord haar: Soos ‘n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. 

Het ek of jy al ooit so ‘n getuienis uit die mond van die Here ontvang? Dink hieroor na.

Job 1:8  En die HERE vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad. 

 

Maar soos jy vir my sal sê: “Ja, maar dis die Ou Testament, ons staan onder die genade vandag, die wet bestaan nie meer nie.”

Mat_5:18  Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

As ‘n mens hierna kyk, het die hemel en die aarde nog nie verby gegaan nie, daarom dan het die wet ook nog nie tot niet gegaan nie.

Miskien is dit nodig dat jy weer ‘n slag gaan kyk wat Jesus die Christus kom doen het. Sy dood het weggedoen met die seremoniële wette, die offer wette, want Hy het Homself geoffer, maar Hy het nooit weggedoen met die wet nie. Het jy al ooit vir jouself afgevra watter wette heers in die hemel? Watter wette sal heers in die 1000 jarige vrederyk.

Ja, ons staan vandag onder die genade, maar so ook het die mense van die Ou Testament ook onder die genade gestaan. Dat ons vandag onder ‘n beter verbond staan, dit is verseker. Want ons is onder die bloed van Jesus die Christus, die finale offer vir sonde is gebring. Nou is daar net een manier on geregverdig te word, dit is deur die geloof, want

Heb 11:6  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. 

Dit is nodig dat ons besef wat werklik hier geskryf staan. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dink daaroor na. Sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Dit maak nie saak hoe goed jy probeer lewe nie, dit maak nie saak hoeveel liefdesdiens jy teenoor jou naaste verrig nie, as jy nie geloof het nie, kan jy God nie behaag nie. Dit is ook nie sommer enige geloof nie. Dit is die geloof in Jesus die Christus en die werk wat Hy kom doen het, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die lig van die wêreld, niks en niemand anders nie, en as Hy dit vir jou is, dan het jy een baie groot verantwoordelikheid om te lewe in daardie lig. Jesus het nooit vir jou gevra om volmaak te wees nie, wat Hy van jou vra is om Hom te glo en dit wat Hy gesê het. Dit is relatief maklik om in Jesus te glo, maar om te glo wat Hy gesê het, is nie so maklik nie, veral nie as jy daardie geloof moet omsit in dade nie. Want geloof sonder dade beteken niks. So wat probeer ek eintlik vir jou sê?

Mat 17:20  En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. 

Hierdie is my en jou uitdaging, om in die geloof te lewe waar niks vir ons onmoontlik is nie. Net vir ingeval jy dalk dink ek ruk dinge ‘n bietjie uit verband uit, kyk hierna:

Mat 10:7  En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. 

Mat 10:8  Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. 

Nou goed, as jy dink dat dit ‘n bietjie wyd vir jou is, dit is nou die uitdryf van duiwels en om siekes gesond te maak, om dooies op te wek en melaatses gesond te maak. Wat sal jy dan sê as ek vir jou sê dat dit maar net die begin van die evangelie is soos dit in Hebr 6 opgeskrywe staan. Wat meer kan ons doen as dit? As ‘n wedergebore kind van God, kan ons baie meer doen. Laat ons, onselwers nie terughou nie, ons is konings kinders. Ek kom al hoe meer en meer tot die besef dat ‘n gees van vreesagtigheid ons beetpak wanneer ons oor hierdie dinge praat.

Luk 10:17  En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam. 

Luk 10:18  Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val. 

Luk 10:19  Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie. 

Luk 10:20  Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. 

Hoe word hierdie dinge gedoen? In geloof, want Jesus het vir hulle gesê, deur julle ongeloof kon julle dit nie doen nie. Ongeloof en vrees gaan hand aan hand. Met die geloof van ‘n mostert saadjie sal jy berge kan versit. Jy moet maar self besluit of dit vir jou letterlik is of nie, maar onthou een ding. Al die beloftes van God is “Ja en Amen” in die Here Jesus Christus.

Lees nou die res van die Hebreers 11 en jy sal sien dat geloof word vir ‘n mens tot geregtigheid gereken. Niks anders nie. Deur sy geloof het Abel ‘n beter offer as Kian gebring en hy het getuienis ontvang dat hy regverdig was. Die eenvoudige beginsel is dat ‘n mens geregverdig word deur geloof, niks anders nie. Maar geloof bring iets anders ook mee. Omdat jy God glo begin jy nou Sy wette volg, nie om gered te word nie, maar omdat jy deur geloof gered is.

Maar ons is nog steeds besig met die ewige “Ek IS”. En daar is ‘n ander kant in die saak. Die kant waarin ons nie belang stel nie. Die “Ek IS” wat sekere mense “haat”. Die “EK IS” wat die onkruid eerste uithaal voor die oes, en dit dan verbrand, en daardie onkruid is mense. Die “EK IS” wat nie ongestraf laat bly nie.

Kyk ‘n bietjie hierna:

Gen 4:16  Toe gaan Kain weg van die aangesig van die HERE, en hy het gewoon in die land Nod, aan die oostekant van Eden. 

 

Is dit enige plek opgeteken in die bybel dat Kain ooit weer terug gekeer het na die aangesig van die Here? Ek kon dit nog nooit vind nie. Maar wat beteken dit? Gaan lees ‘n bietjie oor Kain se nageslag en die geweldige ongeregtigheid wat in daardie geslag teenwoordig was en is. Is dit wat dit beteken om nie voor die aangesig van God te wees nie?

Exo_17:16  En hy het gesê: Waarlik, die hand op die troon van die HERE! Oorlog het die HERE teen Amalek van geslag tot geslag.

Staan daar iewers in die bybel geskryf dat hierdie oorlog wat van geslag tot geslag duur, all ooit tot ‘n einde gekom het. Hierdie dinge is skrikwekkend, veral as jy dink aan wat dit werklik beteken. Die vraag is, is jy nog bereid om te aanvaar soos wat die kerke ons leer, dat alle mense in beginsel gered kan word? In beginsel het God oorlog teen Amelek van geslag tot geslag. Hoe word hierdie mense gered volgens kerklike leerstellings?

Mal_1:2  Ek het julle liefgehad, sê die HERE. Nogtans vra julle: Waarin het U ons liefgehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie? spreek die HERE. Tog het Ek Jakob liefgehad,

Rom_9:13  Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.

Net weereens vir duidelikheid, dis nie ek wat die bybel geskryf het nie ek maak net die aanhalings daaruit sodat julle kan sien dat ons te doen het met ‘n God wat nie net’n regte ou “softy” is nie. Daar is dinge waarvan Hy nie hou nie, dit sluit ook mense in.

Dis nie lekker om hierdie dinge te sê nie, nog minder lekker om daaroor te praat, maar dit is noodsaaklik dat ons begin besef wie ons God werklik is.

Deu_23:2  Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie kom nie.

Die Here het aan Israel gesê. Jy is ‘n heilige volk, dit beteken ‘n afgesonderde volk. Jy mag nie meng met ander volke nie. Dit was die groot sonde wat Esau gepleeg het. Hy het geweet dat jy nie met die Kanaaniete moet meng nie, en hy het dit gedoen, teen die wil van sy ouers. Teen die wil van God. Hy het moedswillig sy eie ding gedoen. Daarom hierdie harde woorde wat God gespreek het en net vir ingeval jy dit nie weet nie. Amelek was die kleinseun van Esau, en teen hom het God oorlog van geslag tot geslag.

Verbastering is iets wat die bybel ernstig verbied. Veral wanneer dit met Israel en ander volke te doen het.

Zec 14:21  Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die HERE van die leërskare heilig wees; en almal wat wil offer, sal kom en daarvan neem en daarin kook; en in dié dag sal daar geen Kanaäniet in die huis van die HERE van die leërskare meer wees nie. 

As jy die geskiedenis van Kanaan ken, dit is die seun van Gam, dan sal jy weet hoekom hierdie saak voor die Here so belangrik is. Doen moeite met die woord van God en begin dinge ondersoek, en jy sal ‘n wonderlike maar ook ‘n gebalanseerde beeld van God vind . Nie ‘n opgemaakte een wat pas by die behoefte van die dag nie. Besef dit. God verander nie.

Heb 1:1  Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun 

Heb 1:2  wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het. 

Heb 1:3  Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, 

Heb 1:4  terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die engele namate Hy ‘n voortrefliker naam geërf het as hulle.

Maar kom ons gaan verder met die saak:

Jos 5:13  En terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan ‘n man teenoor hom met ‘n ontblote swaard in sy hand; en Josua het na hom gegaan en hom gevra: Behoort U by ons of by ons vyande? 

Jos 5:14  En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die HERE; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra Hom: Wat wil my Here aan sy dienskneg sê? 

Jos 5:15  Toe sê die leërowerste van die HERE vir Josua: Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig. En Josua het so gedoen. 

En;

Isa 63:1  Wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar, pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in die volheid van sy krag? Dit is Ek wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. 

Isa 63:2  Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos dié van een wat die wynpers trap? 

Isa 63:3  Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by My nie; en Ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewensap op my klere gespat en Ek my hele gewaad bevlek het. 

Isa 63:4  Want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom. 

Isa 63:5  En Ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie; en Ek het My verbaas, maar daar was niemand wat ondersteun nie. Toe het my arm My gehelp en my grimmigheid het My ondersteun. 

Isa 63:6  En Ek het volke vertrap in my toorn en hulle dronk gemaak in my grimmigheid; en Ek het hulle lewensap op die aarde laat afloop. 

En ook,

Rev 6:10  En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie

So ook wat Jesus betref is dit noodsaaklik om ten minste te let op die volgende:

Joh_2:15  En Hy het ‘n sweep van toutjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe, ook die skape en die beeste, en die kleingeld van die wisselaars het Hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer.

Moenie Jesus uitmaak as ‘n “softy” nie, hy was dit beslis nie. Hy is die een wat vir die Skrifgeleerdes en Fariseers ‘n paar keer dinge toegevoeg het, wat hulle beslis witwarm gemaak het. Sagte outjies doen nie sulke dinge nie, gaan lees maar net weer alles wat hy vir hulle gesê het. Hulle het moord in hulle harte gehad as hulle net gedink het aan hom.

Ter Afsluiting:

Begin jy nou al ‘n beeld kry van die God van die bybel. Hy is die “Ewige Ek IS” en hy is wat hy nodig het om te wees, wanneer hy nodig het om dit te wees. Moenie jou laat mislei deur mooi praatjies nie. Die God van Israel is ‘n verterende vuur.

Ek hoop en ek vertrou dat ek in die stuk vir julle ‘n duidelik beeld begin skep het van die God van ons vaders. Maar dit is nie waarmee ek julle wil laat nie.

Ja, Hy is ‘n krygsman, hy is ‘n wreker van bloed. Hy straf sonde. Maar Hy is soveel meer as net dit. Ek wil julle los met hierdie gedeelte:

Isa 9:1  Die volk wat in duisternis wandel, het ‘n groot lig gesien; die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het ‘n lig geskyn. 

Isa 9:2  U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak; hulle is vrolik voor u aangesig soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. 

Isa 9:3  Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het U verbreek soos op die dag van Mídian. 

Isa 9:4  Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, ‘n prooi van die vuur. 

Isa 9:5  Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors— 

Isa 9:6  tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen. 

Isa 9:7  Die HERE stuur ‘n woord in Jakob, en dit val in Israel; 

Hy is my God:

Die Ewige, die Almagtige die Alomteenwoordige. Daar is niemand soos Hy nie.

Hy is my Vader:

Gal_3:26  Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

Rom_9:8  Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.

1Jn_5:2  Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.

Hy is my Koning:

Isa 9:5  Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors— 

En,

Rev 19:11  Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. 

Rev 19:12  En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het ‘n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. 

Rev 19:13  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God. 

Rev 19:14  En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. 

Rev 19:15  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ‘n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. 

Rev 19:16  En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here. 

En;

Rev 1:6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. 

Hy is my Vriend:

Joh_15:13  Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.

Joh_15:14  Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.

Joh_15:15  Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.

Hierdie is die God wat ek dien en ek hoop met my hele hart dat hierdie ook die God is wat jy dien. Dit is die God van die bybel. Daar is nog soveel meer om daaroor te sê, maar ek dink jy kry die beeld. Moenie jou laat mislei nie, moenie val vir hierdie vreemde Jesus wat ‘n “regte ou softy” is nie. Dit is nie ons God nie. Leer Hom ken in Sy word nie in ander mense se woorde en gedagtes nie.

Amen.

 

Hoofstuk 2: ‘n Naam bo alle Name

Php 2:6  Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, 

Php 2:7  maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; 

Php 2:8  en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. 

Php 2:9  Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, 

Php 2:10  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, 

Php 2:11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. 

Die kern van my geloof word in die paar sinne saam gevat, met die klimaks in die gedagtes dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Eph 1:17  dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, 

Eph 1:18  verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; 

Eph 1:19  en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte 

Eph 1:20  wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, 

Eph 1:21  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. 

Eph 1:22  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, 

Eph 1:23  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. 

 

So baie mense sal maar net hierna kyk en vra: Wat is in ‘n naam? Waarom is dit so belangrik? Dit is ook waar die hele geveg rondom die name van God begin het, want daar is vele mense wat verstaan dat dat wat hier gesê word baie belangrik is. Daarom dan is dit so belangrik om die regte name te gebruik, of die oorspronklike name te gebruik.

Dit is sekerlik hulle goeie reg om so te redeneer en ek sal nie met hulle ‘n geveg daaroor aanknoop nie, maar in dieselfde asem verwag ek van hulle my orientasie ten opsigte van die saak te respekteer end it is waar die problem gewoonlik begin want vir die mense wat die oorspronklike name, soos wat hulle dit verstaan gebruik, is enige ander of sal ons sê normale gebruik van name soos “Here” en God”, afstootlik en beskou hulle mense wat dit doen as mense wat afgode aanbid. Dis ‘n baie aggressiewe standpunt om in te neem. Ek het met vele van die mense te doen gekry oor tyd en kan steeds nie verstaan hoekom hulle so aggressief is oor die saak nie.

Daarom dan, as my bybel vir my sê dat Jesus die Christus is end at sy naam bo alle name gestel is in hierdie eeu sowel as die toekomstige eeu, dan is ek gewis nie die een wat daarmee sal stry nie. Ek besef ook terdee dat vertalings problem ooral ingesluip het, maar ek het die saak vir myself op die manier uitgemaak.

Ek weet van wie ek praat as ek die woorde “Here” en “God” gebruik soos wat ek in die voorafgaande hoofstuk verduidelik het. Ek weet ook presies van wie ek praat as ek die naam “Jesus” gebruik. Die vraag vir my was nog altyd of ek die een toets kan deurstaan wat die name betref.

Jesus het gesê dat ons alles sal kry wat ons in sy naam sal vra. Volgens Hebreers 6 is die opleg van hande maar net die begin van die evangelie.

Heb 6:1  Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, 

Heb 6:2  van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. 

Heb 6:3  En dit sal ons doen as God dit toelaat. 

Dit het my aan die dink gesit. As dit dan die waarheid is, dat handoplegging net die begin van die evangelie is, dan behoort ek deur die oplê van my hande op iemand, die krag van Sy woorde en beloftes te kan sien.

Daar is verkeie redes waarop ons die hande op iemand lê, maar die hoof redes is:

  1. Om iemand te seën, en
  2. Om te vra vir genesing.

Die toets is dus nou eenvoudig volgens belofte. As jy jou hande op iemand lê wat siek is, en jy bid vir daardie persoon in die naam van Jesus, dan sal daardie person gesond word. Vir my is daar geen ander kwalifikasie wat dit betref nie. Dit maak ook nie regtig saak wie die person is nie, want ‘n kind van God is veronderstel om ‘n lig vir die wêreld te wees, net soos wat jy ‘n lamp op ‘n tafel sit sodat dit vir almal kan lig gee.

Daar bestaan vandag ‘n geneigdheid om dinge onnodig te ingewikkeld te maak. Die persoon is dalk nie ‘n gelowige nie, die persoon is te sondig en allerhande snaakse redenasies. Hierdie is nie dinge wat Jesus gedoen het nie. Sy voorbeeld is vir ons duidelik in die evangelies. Hy het almal genees wat na hom toe gekom het en daarna het hy vir hulle gesê om nie verder te sondig nie, sodat daar nie iets ergers met hulle gebeur nie.

Ons moet oppas dat ons menslike vereistes nie in die pad staan van hierdie wonderlike gawe in die woord van God nie. In vele gevalle prober ons, ons eie ongeloof wegpraat deur te sê dat dit seker maar nie die wil van God is om almal te genees nie. Jesus het sy dissipels uitgestuur met die opdrag

 

Mat 10:5  Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie; 

Mat 10:6  maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. 

Mat 10:7  En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. 

Mat 10:8  Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. 

Dat hy sy dissipels uitgestuur het na sekere mense toe, is baie duidelik, maar as hulle by daardie mense kom, moet hulle al die siekes gesond maak, moet hulle al die melaatses reinig, moet hulle al die duidwels uitdryf, en nie net sommige mense gesond maak nie. So het die dissiples ook terug gekeer na hom toe en hulle was bly dat selfs die duiwels hulle hulle gehoorsaam het.

Hoekom hy hulle nie uitgestuur het na die heidene en die Samaritane toe nie, dis ‘n totale ander gesprek of studie, wat baie belangrik is, maar wart ek nie in die stuk kan bespreek nie, dis ‘n te groot studie wat geheel en al te veel tyd sal opneem.

Waarop ons wel moet let is dat hierdie dinge in Jesus se naam gedoen is. Sy naam is bo alle name end it maak nie saak wat die naam van die siekte of die problem is nie, sy naam is bo daardie naam. Daarom dan as ons lees in Hebreeers dat dit onmoontlik is om God te behaag as jy nie geloof het nie, dan verwys dit baie sterk na hierdie saak. Jesus sou beslis nie almal genees het wat na hom toe gekom het, as Hy dit nie wou doen nie. Tussen ons en genesing staan geloof, end it is die geloof in sy naam.

Die vraag is dan eenvoudig: Wat het jy vandag met of in die naam van Jesus gedoen?

Baie mense laster net in sy naam en dit is ‘n verskriklike hartseer saak. As jy egter opgestaan het vandag en in die naam van Jesus bevele uitgevaardig het, of in sy naam gebid het, dan het jy iets konstruktiefs gedoen. Dan het jy iets beteken vir die koninkryk van God.

Laat my dan nou toe om ‘n paar persoonlike voorbeelde hier te noem van dinge wat met my gebeur het, want daarin lê my getuienis, en ek sal soos Paulus sê, ek het nie na julle gekom met oorredende woorde van mense nie, maar in die betoning van Gees en krag. Hierdie dinge het ek gedoen in die naam van Jesus. Ek het nie een of ander vreemde naam gebruik nie. Ek het nie die oorspronklike Grieks of ander taal gaan bestudeer om die “regte” name te kry nie. As mense dan hierin sê dat ek ‘n duiwels aanbidder is, dan kan ek hulle nie keer nie. Vele mense het ook van Jersus gesê dat Hy van die duiwel besete was.

Hoe jy dit ookal wil beskou, wil ek net een ding pertinent stel. Ek het niemand genees nie, ek het nie daardie mag in my nie. Al wat ek gedoen het, was om Jesus op sy word te neem en te doen wat hy gesê het wat ek moet doen. Hier die saak is in jou hand ook gegee as gelowige kind van God. Jy hoef nie ‘n pastoor of predikant te wees nie. Dis nie die vereiste nie. Geloof is die vereiste, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Glo wat Hy gesê het en doen dit dan.

Geval 1:

In 2008 het ek by TUT gewerk. ‘n Vrou wat saam met my gewerk het, het daarvan gehou om te draf en deel te neem aan verskeie lang afstand wedlope. Sy het egter een groot probleem gehad wat dit vir haar baie moeilik gemaak het. Sy het gesit met ‘n voet besering. Op daardie stadium was daar ook baie onluste by die kampus. Ons het elke oggend bymekaar gekom en net gebid vir veiligheid en wel gesels oor die woord van God. Na ‘n paar dae het sy na my toe gekom en gevra date k vir haar bid sodat haar voet kan gesond word.

Ek het gedoen wat sy gevra het. Ek kon nie werklik agterkom of iets gebeur het nie, maar ek het dit daar gelaat. Na die naweek het sy egter na my toe terug gekom en gesê dat sy baie lekker gehardloop het en dat haar voet gesond is. Sy het vir my gesê dat sy haar persoonlike beste gehardloop het.

Ek was baie dankbaar vir die terugvoer. Hoewel ons nie van dieselfde kerk was nie, het die Here haar steeds gesond gemaak. Ek glo dat die Here eer geloof. Daarom as jy Hom vra vir iets en jy glo dit, dan sal jy dit verkry.

Nota: Ek glo ook dat handoplegging en gebed die begin van die evangelie is, soos wat in hierdie geval en vele ander gebeur het.

Jas 5:14  Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het. 

Jas 5:15  En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. 

Jas 5:16  Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag. 

Ek glo egter ook dat die gelowige moet groei in die proses. Jesus het ons nie verniet aangestel as sy verteenwoordigers op aarde nie. Daar is ‘n baie groter en meer belangrike posisie as dit om in te neem. In die volgende geval sal ons hierna kyk.

Geval 2:

Ek het ‘n houthut agter in my erf waarin ons klas gee vir kinders. Die deur is relatief klein en daar is ‘n ongemaklike trappie om uit die plek uit te kom. My vrou was besig om klas te gee toe my seun my kom roep en sê dat sy my hulp nodig het. Sy het buite die hut gesit met ‘n opgewelde enkel. Sy het haar voet verstuit toe sy uit die houthut uitgekom het. Om die minste daarvan te sê, die voet het nie goed gelyk nie, dit was baie blou en erg opgeswel.

Ek het haar in die huis ingehelp en op die sitkamer bank laat sit. Ek het die voet tussen my twee hande vasgevat en net gesê:

“Die Here maak nou die voet gesond!”

Terwyl ek die voet vashou, sien ons hoe die swelsel sake en die gesonde kleur na die voet toe terugkeer. Sy het later vir my gesê dat sy net gevoel het hoe my hande warm word op haar voet. ‘n Rukkie later het sy opgestaan en begin rondloop, en die voet het niks makeer nie.

Samevatting

Hierdie 2 gevalle is heeltemal verskillend in die manier van benadering. In die eerste geval doen ons basies net wat in Jakobus (James) vir ons geleer word deur die profeet. Dit beskou ek absoluut as die begin van die evangelie. Alles wat ons in gebed vra, sal ons kry.

Maar ek glo daar is heelwat meer tot die saak. Soos wat ‘n kind groter word en groei in die geloof, so word jou verantwoordlikhede ook meer. As kind gaan vra jy gereeld vir jou pa of ma om te help, maar later wanneer jy ouer is, en jy sterk genoeg is, dan begin jyself dinge doen. Met ander woorde jy begin jou posisie en roeping in Christus vasmaak, met ander woorde jt begin gestalte kry in Christus totdat jy kan kom by die punt waar jy veronderstel is om te wees en dit is om ‘n priester en koning te wees vir Sy God en hemelese Vader. Dit is wat Jesus in Openbaring 1 sê, wat hy vir ons kom doen het.

Onthou dat Jesus die Hoërepriester en koning is volgens die orde van Melgisedek en hy het ons kom maak soos wat hy is. Daarom om dit eenvoudig te stel. As priester moet jy die woord ken en as koning moet jy die gesag van daardie woord uitoefen.

Eph 6:14  Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, 

Eph 6:15  en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. 

Eph 6:16  Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. 

Eph 6:17  En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God— 

Om die woord te ken beteken ook dat jy ‘n swaard in jou hand het en dat jy daardie swaard effektief kan gebruik. ‘n Skild is vir verdediging, ‘n swaard is ‘n aanvals wapen. Die grootste probleem is egter dat ons daardie swaard gebruik en ons mede gelowiges daarmee aanval in plaas van ons vyande.

As ek dan vandag vir jou vra:

  1. Wat het jy vandag met die woord van God gedoen?
  2. Hoe het jy die swaard gebruik om die koninkryk van God uit te brei, wat sal jy dan sê?

Wat sal jy dan sê, ek het vir die persoon en daardie persoon vertel hoe verkeerd hulle is. Hoe min hulle van die woord van God weet. Die waarheid sal jou vrymaak. Maar wees versigtig hoe jy met ander gelowiges omgaan. Nie almal het dieselfde openbaring as jy ontvang nie. As jy een van die persone is wat groot kennis en begrip uit die hand van God ontvang het, gebruik dit oordeelkundig en met wysheid, veral teenoor jou mede gelowiges. Hulle is nie jou vyande nie, hulle is vriende wat ook ‘n pad loop. Gee aan elkeen sy ruimte in Christus, maar wees onverdraagsaam met ons vyande.

Dit alles word steeds gedoen in die naam van Jesus die Christus, dit kom nie uit jouself nie. Dit is die geloof wat God vir jou gee om berge mee te versit. Dit alles gesê, wat het dit nou eintlik te doen met Jesus? Basies het dit alles met Jesus te doen, want Jesus is die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het.

Daarom dan, as jy die woord gebruik as ‘n sweep om jou mede gelowiges mee te slaan omdat hulle nie 100% met jou saamstem oor ‘n saak nie, dan gebruik jy eintlik vir Jesus om sy eie liggaam aan te val en te slaan. Hoe bevorder dit die groei en ontwikkeling van die liggaam van Christus as jy dit doen?

Dit is miskien nodig vir my op die stadium om baie duidelik te sê dat as ek praat van mede gelowiges in Christus dan praat ek van mense wat Jesus erken as die Christus, wat belei at Jesus die enigste weg, waarheid en lewe is. Wat weet dat niemand tot die Vader kan kom behalwe deur Jesus Christus nie. Daar is een weg, en dit is Jesus. Ek praat nie hier van allerhande vreemde gelowe nie.

Om die waarheid aan mense bekend te maak is een ding, om dit op ander mense af te dwing is iets heel anders.

078750
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
132
276
76476
3305
6548
78750

Your IP: 54.91.203.233
2018-11-19 22:57