background31

 

Prinse en Prinsesse – Krag en Outoriteit

 

Kom ons tel net weer die draad op van die vorige 2 dele:

Ons het gesien dat:

Jakob se naam verander is na Israel toe – dit beteken prins met God.

Omdat hy ons voorvader is, het ons dan daardie prins en prinsesskap ge-erf .

Ons het gesien dat as gevolg van die offer van Jesus ( die groot ridder van die koninkryk – the champion of the king), kan ons nou weer terugkom tot ons volle gestalte in God.

Ons het ook gesien dat Jesus se bloed die enigste geld-eenheid in die koningkryk van God is. Daar is geen ander manier om tot die Vader te gaan nie. En ons het ‘n onderskeid getref tussen die teenwoordigheid van die Here / of die Heilige Gees en

om in die Troonsaal van God in te gaan. En as ek vir ‘n oomblik weer hierby kan stilstaan, wil ek net weer beklemtoon, dat nie almal na die Troonsaal van God gaan nie, hoewel ons almal kan gaan. Mense soos die apostels en profete sal waarskynlik daar ingaan om die raadsbesluite van God te kry.

Nou wil ek terug beweeg aarde toe, as ‘n mens dit so kan stel, hier waar ons is in die teenwoordigheid van die Trooster / die Heilige Gees

 

My teksverse vanaand kom uit Openbering 12

 

Rev 12:10  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

Rev 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Rev 12:12  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.

 

Let op:

Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus

Dit is dieselfde Jesus wat vir sy apostels gesê het:

Joh 14:11  Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self.

Joh 14:12  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

Joh 14:13  En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Joh 14:14  As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

Joh 14:15  As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

Joh 14:16  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

Joh 14:17  die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Die meeste van ons stem saam dat Jesus nie uit sy Goddelike krag dinge op aarde kom doen het nie, Hy het die wonders en tekens gedoen dmv die Heilige Gees, sodat ons kan leer hoe om dit te doen.

Hy het basies die pad vir ons oop gekap om daardie (dunamis) krag van die Heilige Gees te kan toepas.

Maar kan ons dan vra vir hierdie krag – dit klink amper na ‘n teenstelling – Hy het dit dan vir ons gegee, hoekom moet ons vra daarvoor. Ek glo dat dit die eerste vorm van misleiding is wat die satan op ons gelê het – Hy het ons oortuig dat ons moet vra vir iets wat ons eintlik alreeds gekry het en dan sit ons en wag daarvoor in die hoop dat dit binnekort sal verskyn.

Act 4:29  En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek,

Act 4:30  deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind.

Act 4:31  En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.

Act 6:8  En Stéfanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen.

Is dit moontlik dat ons dalk nie vra vir tekens en wonders nie, omdat ons dalk gaan voorkom asof ons ONGELOWIG is -  dis mos nie die inding om te doen nie, en net die heeltyd tekens en wonders wil sien. Dink mooi oor hierdie stelling na! En kyk dan weer na Handelinge 4:30. Kyk mooi – genesing en tekens en wonders, nie net genesing as ‘n teken en ‘n wonder nie.

As die duiwel ons kan oortuig dat tekens en wonders nie noodsaaklik is nie, dank an ons ook nie regtig staan op die gedagte dat Jesus opgestaan het nie, want ‘n dooie Jesus kan nie tekens en wonders doen nie. Al wat dan oorbly is die woord wat ons spreek.

Daarenteen kan die duiwel kom met sy tekens en wonders en ons kan hom nie teenstaan nie, want on sweet nie eintlik wat se mag ons in ons hand het as kinders van die lewende God nie.

As ons nie die bonatuurlike aard van ons geloof ten toon stel soos wat ek glo ons veronderstel is om te doen nie, dan kompeteer ons nie met die duiwel nie. Wie sal dan in ons “vaal geloof “ belangstel. Die duiwel weet dit baie goed, en sal alles probeer om ons van ons krag af te kry.

Nou sê ek vir julle, net soos wat Jesus vir die twee blindes gesê het, dit sal wees volgens ons geloof. As ons glo dat ons veronderstel is om tekens en wonders te sien, nie om ons geloof te versterk nie, want dit is veronderstel om klaar versterk te wees, maar om ander te laat sien dat ons nie ‘n blote teoretiese godsdiens het nie, maar dat ons ‘n lewende God dien, dan sal hierdie dinge vir ons weer gebeur.

Mat 9:27  En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons barmhartig, Seun van Dawid!

Mat 9:28  En nadat Hy in die huis gegaan het, kom die blindes na Hom toe. En Jesus sê vir hulle: Glo julle dat Ek dit kan doen? Hulle antwoord Hom: Ja, Here.

Mat 9:29  Toe raak Hy hulle oë aan en sê: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.

As ons dit nie wil hê nie, sal ons dit ook nie kry nie – Wat is dan jou verwagting?

My verwagting is – Ek wil dit Hê, want dit is deel van die Krag van die Heilige Gees. Wil jy dit hê?

Nou beter ons mooi oplet na ons gelese gedeelte:

Rev 12:12  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.

So ons weet nou dat die duiwel se koninkryk hier rondom ons is, bely ons dan dat ons nie van hierdie aarde is nie, en dat ons die krag het om hom te weerstaan?

Dink net weer aan wat ek so pas oor gepraat het – NO CONTEST! Ons bied hom geen kompetisie, geen weerstand. Hy het ons in ons gedagtes impotent gemaak, die dunamis krag van die Heilige Gees van ons weggeneem deur allerhande slinkse redenasies, en ons het geval daarvoor.

 

Joh 4:48  Jesus sê toe vir hom: As julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie.

Het Jesus ons dan nie ‘n spesifieke opdrag gegee in die verband nie:

Mat 10:5  Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie;

Mat 10:6  maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

Mat 10:7  En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Mat 10:8  Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

 

Mar 16:20  Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen.

Hierdie is nog vesting wat die duiwel opgewerp het teen ons geloof, sodat ons nie teen hom kan kompeteer nie, sy kinders mag tekens en wonders doen, of sal ek sê, towery en al sulke derglike dinge, maar deur ons gesonde rede aan te val het hy ons geloof totaal kragteloos gestel.

Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Ek wil dit pertinent stel dat: My redelike godsdiens my meer as ‘n redelike kans moet gee om te oorwin oor die duiwel en sy makkers, anders is dit nie ‘n redelike godsdiens nie.

Ek kan nie verstaan hoe ek nie kan weet nie, hoe ek nie kan oorwin nie.

Die vernuwing van ons gemoed impliseer dat ons die taal van die geloof moet begin praat, ons behoort nie meer stellings te maak soos:

Ek kan nie dit of dat nie

Ek is te swak –

Ek is moedeloos

Ek voel nie baie sterk nie ; ens

 

Dis nie die taal van die geloof nie, dis die taal van die onderwerping, en ons as prinse en prinsesse moet nog veel meer daarop let om die taal van die geloof – of dan die koninkryk te praat.

Ons is moes meer as ooorwinnaars

Ons is mos tot alles in staat deur Jesus wat ons die krag gee

Wat sê die woord vir ons –

Sal ons dit wees- as ons glo?

Of is ons dit omdat ons glo?

Dit bring ons terug by die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God-

Wat dan is die goeie en welgavallige en volmaakte wil van God? Is dit nie wat hierbo gesê is nie, maar kom ons gaan kyk wat Jesus gesê het:

Joh 17:17  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

Joh 17:18  Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur.

Joh 17:19  En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees.

Joh 17:20  Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo—

As Jesus dus nou sê dat Hy ons gestuur het om ook sy woorde te verkondig aan die wêreld en Jesus het geweet dat tekens en wonders noodsaaklik is vir sy kinders om tot geloof te kom, sodat die bonatuurlike karakter van sy kinders sigbaar kan wees vir die ander, sodat hulle ook kan glo, dan moet ons hierdie dinge ten toon stel en laat gebeur – dis nie opsioneel nie.

Het Jesus ons nie op verkeie kere gewaarsku dat ons moet waak en bid nie? Dat as dit moontlik is selfs die “very elect” mislei sal word nie? Sou hy ons dan kragteloos gelaat het teen hierdie formidabele vyand – Daar is geen manier nie!

Ons moet kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte (Efe 6:10)

Om wat te doen?

Daarom het Hy dan ook dmv die Heilige Gees vir ons gewys hoe om die skanse van die duiwel te weerstaan en te vernietig.

2Co 10:3  Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

2Co 10:4  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

2Co 10:5  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

2Co 10:6  en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.

 

KOM ONS STOP HIER VIR ‘N OOMBLIK! VRA JOUSELF HIERDiE VRAAG AF:

IS JOU SIEKTE, JOU PYN, JOU LEIDING, ‘N BEPROEWING, OF ‘N TERGWYSING?

 

Volgens die HAT – is beproewing – op die proef stel, veral deur lyding of dan om iemand te toets deur lyding!

Sal ek die vraag dan verder uitbrei – Is jy seker jy word beproef? Word jy nie dalk tereg gewys op ‘n fout wat jy maak nie.

1Co 11:29  Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.

1Co 11:30  Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ‘n aantal het ontslaap.

1Co 11:31  Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie.

1Co 11:32  Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie.

As jy beproef word, het jy geen ander aksie om te volvoer as net om verbete vas te klou aan die geloof nie – stem ons nie saam nie?  Bly standvastig in die geloof, want dit is wat beproef word (hoe sal ons sê – deur lydsaamheid na volmaaktheid)

Maar ----

As jy getugtig word, beteken dit dat jy moet aksie neem, dat daar iets fout is wat reggemaak moet word – dit wil ons nie graag hoor nie. Want nou moet ons begin ondersoek instel, tot aksie kom, aktief raak en krap in ons eie lewens….

En wat hiermee saamgaan ----

Heb 12:6  want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.

Heb 12:7  As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie?

Heb 12:8  Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

Heb 12:9  Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?

Heb 12:10  Want húlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.

Heb 12:11  Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.

As ons dan ten minste by die punt wil uitkom dat ons sal erken dat ons te kort skiet en dat as gevolg van ons tekorte, ons siektes dra, of deur beproewing of deur tugtiging, dan het ons al ten minste gekom tot die erkenning daarvan dat die duiwel ons moontlik aan die neus rondly.

Kom ons laat dan die saak hierby vir elkeen van ons – Ek sal julle graag wil vra, broeders en suster, om deeglik hieroor te gaan nadink, en die saak by julleself te gaan bepeins en tot jou eie gevolgtrekking sal kom aangaande hierdie ding!

Nou goed – dit gaan ons terugbring by ons teks gedeelte: Kom ons kyk na na die laaste deel daarvan:

Rev 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Die Bloed van die Lam en die woord van ons getuienis is wapens van ons stryd.

Ons weet dat geloof vir ons die swaard in die hand plaas, dit is die woord van God. Ons weet ook dat die Heilige Gees vir ons die Woord oopmaak. Maar hoe veg ons met die swaard?

Kyk, ons oorwin deur die bloed van die Lam, dit is wat vir ons die borswapen van geregtigheid gee. Soos ek reeds gesê het, die bloed van die Lam is die enigste erkende geld eenheid in die hemel. Jy kan net tot die Vader nader onder die bloed van die Lam.

Die Woord van ons Getuienis –

Wat getuig ons, want dit is wat die swaard regtig gevaarlik maak:

Ons moet getuig oor wat die Woord van God sê:

  1. wat die  bloed van die Lam vir ons gedoen het, - Dit het vir ons versoening gebring, sodat ons voor die Vader kan verskyn asof ons nooit gesondig het nie.
  2. wat die  bloed van die Lam elke dag doen, dit gee elke dag vir ons genesing, dit gee elke dag vir ons veiligheid, dis ons elke dag se beskerming . Exo 12:13  Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie.
  3. wat die  bloed  nog sal doen! Oorwinning oor die magte van die hel!

Jy moet dit sê – met ander woorde jy moet dit praat – hard en duidelik, want dit is wat die vestings en skanse van die vyand totaal vernietig. En hierdie belydenis is ook teenoor die magte en owerhede, die wêreldheersers van die duiseternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lug, nie net teenoor mense nie.

Dit aktiveer letterlik jou geloof. Dit bring alles in werking – dis soos die sleutel van ‘n motorkar, jy het dit nodig om die enjin aan die gang te sit.

 

Samevatting:

Hoekom bid ons tot die Here om ons te genees – dink hieroor. Hoekom vra ons vir tekens en wonders as ons nie glo dat hy dit kan doen nie?

Het dit opgehou? Doping in die Heilige Gees gee vir ons die hemelse gereedskap vir ‘n hemelse roeping.

God gee die Heilige Gees aan die wat hom gehoorsaam is! (Han 5:32)

Miskien moet ons onself ondersoek en dink of al die redes wat ons aanvoer nie dalk net verskonings is nie.

Het ons die afskynsel van die heerlikheid van God in ons, of nie? Moet ons nie soos hy wees nie, hy het ons dan gestel as prinse en prinsesse, heersendes met Hom, en Hy het ons genoem na Sy naam, ons is Syne.

Ons is Sy kinders!

Weer gebore met ‘n goddelike natuur!

Vernuwe dan ons gemoed en dink soos die Here oor ons dink, met baie potensiaal en moet dit aangryp en volvoer.

Jesus se bedoeling vir ons is dat ons sy verteenwoordigers moet wees terwyl hy nog nie hier is nie. Is ons sy hande en voete en mond – EN MEER BELANGRIK NOG DIE BEELD VAN SY KRAG.

 

SOOS Jesus in die hemel is, so is ons vir hom op aarde!

 

 

 

078455
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
145
103
979
75066
3010
6548
78455

Your IP: 54.82.73.21
2018-11-17 22:35