background31

Article Index

Prinse en Prinsesse -Wie is jy!

To destroy a people, you must first sever their roots! –(Alexandr Solzhinitsyn)

My volk word vernietig as gevolg van ‘n gebrek aan kennis (Hos 4-6). Humanisme het alles in verwarring gebring, maar die grootste verwarring wat dit veroorsaak het, was op geestelike gebied. Omdat ons vandag nie weet wie ons is nie, wee tons ook nie waar ons vandaan kom nie, en ook nie waarheen ons oppad is nie. Dit vernietig God se volk, letterlik!

Voorlesing: Gen 32:24-

Gen 32:24  Maar Jakob het alleen agtergebly, en ‘n Man het met hom geworstel tot dagbreek.

Gen 32:25  En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom.

Gen 32:26  Toe sê Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën.

Gen 32:27  En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob.

Gen 32:28  Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin.

Gen 32:29  Daarop vra Jakob en sê: Maak tog u Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën.

Gen 32:30  Toe noem Jakob die plek Pniël; want, het hy gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered.

Gen 32:31  En die son het vir hom opgegaan net toe hy Pnuel verby was; en hy was mank aan sy heup.

Gen 32:32  Daarom eet die kinders van Israel die heupsening, wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat Hy Jakob op die heupbeen, aan die heupsening, geslaan het.

 

Gen 32:28  And he said,H559 Thy nameH8034 shall be calledH559 noH3808 moreH5750 Jacob,H3290 butH3588 H518 Israel:H3478 forH3588 as a prince hast thou powerH8280 withH5973 GodH430 and withH5973 men,H376 and hast prevailed.H3201

 

 

Hieruit is dit duidelik dat as ons sê, ons is kinders van Abraham, Isak en Jakob, dan moet ons ook dieselfde erfenis hê, daarom kan elkeen van ons prins-skap en prinses-skap opeis, want ons is dit werklik in die koninkryk van die hemele. Dit is ook uit hieride gedeelte waar die tema van die boek kom: “…as a prince has thou power with God…”

Maar is dit regtig so?

Kom ons kyk of ons die spoor kan vat ten opsigte van wie ons is:

Niemand betwyfel dit vandag dat Israel in Egipte die nakomelinge van Jakob was nie. Almal aanvaar dit relatief gelate. Daarom dan sal ons hier begin:

Exo 19:4  Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.

Exo 19:5  As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.

Exo 19:6  En júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

Exo 19:7  En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die HERE hom beveel het.

Exo 19:8  Toe antwoord die hele volk eenparig en sê: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die HERE oorgebring.

Exo 19:9  En die HERE het met Moses gespreek: Kyk, Ek sal in ‘n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as Ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jóu kan glo. Want Moses het die woorde van die volk aan die HERE meegedeel.

Exo 19:10  Verder het die HERE aan Moses gesê: Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre, en laat hulle hul klere was

Exo 19:11  en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die HERE voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal.

Die feit dat Israel die volk van God is, is baie kontroversieel. Daar is altyd een of ander geveg daaroor. Maar war geskryf staan, staan vas. Ek het dit nie geskryf nie, heilige manne wat deur die Gees van God gedryf is, het dit geskryf, daarom gaan ek dit ook nie verdedig nie. Wat geskryf is, is geskryf.

Kom ons raak ‘n bietjie prakties hieroor:

Daar was ‘n koning, in ‘n koninkryk.

(Gen 1:28  En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Maar ‘n vyandige persoon het gekom en hierdie koninkryk gesteel en sy eie kinders daarin geplaas om die oorspronklike koning se kinders te vernietig.

Mat 13:25  maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.

Mat 13:26  En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.

Mat 13:27  En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?

Mat 13:28  En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak?

Mat 13:29  Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.

Mat 13:30  Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

Ons bewys daarvoor:

Mat 4:8  Weer neem die duiwel Hom saam na ‘n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid,

Mat 4:9  en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid.

Uit die onttroonde koning se nageslag het baie kinders gekom.

(Gen 17:5  Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies.

Gen 17:6  En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom.

Hierdie kinders van die onttroonde koning (die prinse en prinsesse) is weggesteek ter wille van hulle eie veiligheid totdat daar ‘n manier gevind kon word sodat hulle terug kon keer na die koninkryk.

Rom 8:19  Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Rom 8:21  in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.

Rom 8:22  Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe.

Na verloop van baie jare het uit die ontroonde koning se nageslag ‘n groot Veroweraar gekom, ‘n held wat die pad gebaan het vir die onttroonde koning se kinders om weer hulle regmatige plek in te neem as prinse en prinsesse.

Luk 1:31  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

Luk 1:32  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

Luk 1:33  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

Dis dan ook so bepaal dat die prinse en prinsesse geleer moes word deur diensknegte wat hulle stand en posisie en verantwoordelikheid is, maar hierdie diensknegte was nie altyd waaksaam nie en het uiteindelik geval vir die vyand se verleiding en stories. Dit het die vyand die geleentheid gegee om as leermeerster oor die kinders van die koninkryk aangestel te word.

Mat 23:23  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.

Mat 23:24  Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk!

Mat 23:25  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid.

Mat 23:26  Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.

Mat 23:27  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is.

Mat 23:28  So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.

Mat 23:29  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges;

Mat 23:30  en julle sê: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.

Mat 23:31  Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.

Mat 23:32  Maak die maat van julle vaders dan vol!

Mat 23:33  Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?

Die huidige koning wat op die troon sit waar die kinders van die koninkryk moes gewees het,  het toe besluit om die die prinse en prinsesse te vernietig, op welke manier ookal, sodat hulle nie kan terugkeer en die heerskappy kan opeis nie. Dan sal sy koninkryk veilig wees.

Psa 83:2  (83:3) Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op.

Psa 83:3  (83:4) Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes.

Psa 83:4  (83:5) Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.

Maar dis nie so maklik om die prinse en prinsesse te vernietig nie en dit het hy vinnig geleer. Veral as gevolg van die feit dat daar ‘n Groot Beskermheer oor hierdie kinders is.

(Psalm 23)

Psa 23:1  ‘n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.

Psa 23:2  Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

Psa 23:3  Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

Psa 23:4  Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

Psa 23:5  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Psa 23:6  Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

As gevolg van die oneerlikheid van die diensknegte en hulle eie verleiding wat die koning aangestel het, het die prinse en prinsesse verkeerd geleer.

Isa 3:12  Die drywers van my volk is kinders, en vroue heers oor hulle. o My volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot ‘n dwaalweg gemaak.

Isa 3:13  Die HERE staan daar om ‘n regstryd te voer: Hy tree op om die volke te vonnis.

Isa 3:14  Die HERE gaan na die gereg met die oudstes en die vorste van sy volk. Ja, júlle het die wingerd afgewei; wat aan die arm man ontroof is, is in julle huise.

 

En ook:

Eze 34:2  Mensekind, profeteer teen die herders van Israel; profeteer en sê vir hulle, die herders: So spreek die Here HERE: Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! Moet die herders nie die skape laat wei nie?

Eze 34:3  Julle eet die vet en beklee julle met die wol; julle slag die vettes, maar die skape laat julle nie wei nie;

Eze 34:4  julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie en die wat gewond is, verbind julle nie en wat weggedryf is, bring julle nie terug nie en wat verlore is, soek julle nie; maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid.

Eze 34:5  So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie; en hulle het die voedsel geword vir al die wilde diere van die veld en het verstrooid geraak.

Eze 34:6  My skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels; ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek.

En nou, as gevolg van verkeerde lering dink hulle dat daardie koninkryk nie meer bestaan nie, of dat as hy bestaan, hulle sommer al die ander mense se kinders ook kan uitnooi na die tafel van die Koning.

Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Joh 3:17  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

Hierdie deel word gebruik om te sê dat God almal lief gehad het, wat nie waar is nie, Hy het sy eie kinders lief in die wêreld. Maar die volle waarheid word nie aan die kinders van die koninkryk geleer nie

Mat 1:20  Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;

Mat 1:21  en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

As gevolg van hierdie verkeerde lering het ‘n baie groot probleem ontstaan: Want die kinders van die vyandige koning het besluit hulle hou van die koninkryk en dat hulle die koninkryk vir hulself wil hê. Omdat hulle jaloers is op wat aan die kinders van die REGTE Koning belowe is.

Psa 23:5  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Sommige van die prinse en prinsesse het hierdie komplot raakgesien en probeer nou die ander waarsku, maar omdat die ander kinders van die koninkryk mislei is en dink dat hulle werklik baie goeie vriende onder hierdie bure en vreemdelinge het, wil hulle dit nie glo nie.

 

Wat het hierdie prinse en prinsesse ontdek?

A) Die Vader het ‘n Gesant gestuur met ‘n oproep vir die kinders van die koning:

Mat 4:17  Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

 

B) Daar is ‘n spesifieke opdrag vir die Gesant gegee (Die Gesant is gestuur vir die koning se kinders)

Mat 10:5  Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie;

Mat 10:6  maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

Mat 10:7  En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Mat 10:8  Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

C) Daar is ook ‘n baie duidelike waarskuwing gegee:

Mat 8:11  Maar Ek sê vir julle dat baie sal kom van ooste en weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele.

Mat 8:12  Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

 

D) Hulle sal die kinders doodmaak:

Mat 23:34  Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg,

Mat 23:35  sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.

E) Die Gesant van die koning het ‘n spesifieke opdrag aan die prinse en prinsesse gegee:

Mar 16:15  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.

Mar 16:16  Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

F) Die Gesant het ook versekeringe gegee:

Mar 16:17  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,

Mar 16:18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Mat 28:20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

 

Ter afsluiting van hierdie gedeelte van die boodskap:

Volgens fisiese beloftes is ons die nageslag van Jakob wat se naam verander is na Israel toe en as gevolg daarvan het ons heerskappy ontvang.

Maar ‘n magtige vyand het gekom en die kinders van die koninkryk so bedreig dat die koning besluit het om sy kinders weg te steek tussen die volke vir ‘n tyd lank.

Daarna het die koning ‘n Gesant gestuur om die kinders terug te roep an die koninkryk. Die stryd in die koninkryk is nie verby nie, maar die koning het sekere magtige beloftes gemaak vir die kinders wat luister en wil terugkeur.

Baie van die kinders het ook terug gekeer, maar baie het ook besluit om nie terug te keer nie.

Vir die wat terug gekeer het, was daar ook probleme, want sommige van hulle het nie alleen gekom nie, maar ander kinders saam gebring wat nie aan die koningshuis behoort nie. Dit het gebeur as gevolg van die verleiding van die diensknegte wat saam met die kinders weggestuur is.

Die koninkryk loop nou ernstige gevaar om vernietig te word as gevolg van die oningeligtheid van die prinse en prinsesse.

Die koning het ook vir hulle laat weet dat daar groot stryd is in die koninkryk, maar dat as hulle terugkom, daar ook groot heerlikheid op hulle wag, vir elkeen wat oorwin.

Nou is dit tyd vir die prinse en prinsesse om terug te keer, maar hulle moet eers al die verkeerde dinge wat hulle geleer het, verleer, sodat hulle reg geleer kan word.

086033
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
261
381
1535
80153
5073
5515
86033

Your IP: 18.212.93.234
2018-12-15 19:49