background31

Article Index

Hierdie boodskap is in 3 dele opdeel:

 

 1. Wie is jy?
 2. Wat Het Jy?
 3. Krag en Outoriteit

Prinse en Prinsesse -Wie is jy!

To destroy a people, you must first sever their roots! –(Alexandr Solzhinitsyn)

My volk word vernietig as gevolg van ‘n gebrek aan kennis (Hos 4-6). Humanisme het alles in verwarring gebring, maar die grootste verwarring wat dit veroorsaak het, was op geestelike gebied. Omdat ons vandag nie weet wie ons is nie, wee tons ook nie waar ons vandaan kom nie, en ook nie waarheen ons oppad is nie. Dit vernietig God se volk, letterlik!

Voorlesing: Gen 32:24-

Gen 32:24  Maar Jakob het alleen agtergebly, en ‘n Man het met hom geworstel tot dagbreek.

Gen 32:25  En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom.

Gen 32:26  Toe sê Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën.

Gen 32:27  En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob.

Gen 32:28  Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin.

Gen 32:29  Daarop vra Jakob en sê: Maak tog u Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën.

Gen 32:30  Toe noem Jakob die plek Pniël; want, het hy gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered.

Gen 32:31  En die son het vir hom opgegaan net toe hy Pnuel verby was; en hy was mank aan sy heup.

Gen 32:32  Daarom eet die kinders van Israel die heupsening, wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat Hy Jakob op die heupbeen, aan die heupsening, geslaan het.

 

Gen 32:28  And he said,H559 Thy nameH8034 shall be calledH559 noH3808 moreH5750 Jacob,H3290 butH3588 H518 Israel:H3478 forH3588 as a prince hast thou powerH8280 withH5973 GodH430 and withH5973 men,H376 and hast prevailed.H3201

 

 

Hieruit is dit duidelik dat as ons sê, ons is kinders van Abraham, Isak en Jakob, dan moet ons ook dieselfde erfenis hê, daarom kan elkeen van ons prins-skap en prinses-skap opeis, want ons is dit werklik in die koninkryk van die hemele. Dit is ook uit hieride gedeelte waar die tema van die boek kom: “…as a prince has thou power with God…”

Maar is dit regtig so?

Kom ons kyk of ons die spoor kan vat ten opsigte van wie ons is:

Niemand betwyfel dit vandag dat Israel in Egipte die nakomelinge van Jakob was nie. Almal aanvaar dit relatief gelate. Daarom dan sal ons hier begin:

Exo 19:4  Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.

Exo 19:5  As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.

Exo 19:6  En júlle sal vir My ‘n koninkryk van priesters en ‘n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.

Exo 19:7  En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die HERE hom beveel het.

Exo 19:8  Toe antwoord die hele volk eenparig en sê: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die HERE oorgebring.

Exo 19:9  En die HERE het met Moses gespreek: Kyk, Ek sal in ‘n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as Ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jóu kan glo. Want Moses het die woorde van die volk aan die HERE meegedeel.

Exo 19:10  Verder het die HERE aan Moses gesê: Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre, en laat hulle hul klere was

Exo 19:11  en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die HERE voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal.

Die feit dat Israel die volk van God is, is baie kontroversieel. Daar is altyd een of ander geveg daaroor. Maar war geskryf staan, staan vas. Ek het dit nie geskryf nie, heilige manne wat deur die Gees van God gedryf is, het dit geskryf, daarom gaan ek dit ook nie verdedig nie. Wat geskryf is, is geskryf.

Kom ons raak ‘n bietjie prakties hieroor:

Daar was ‘n koning, in ‘n koninkryk.

(Gen 1:28  En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Maar ‘n vyandige persoon het gekom en hierdie koninkryk gesteel en sy eie kinders daarin geplaas om die oorspronklike koning se kinders te vernietig.

Mat 13:25  maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.

Mat 13:26  En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.

Mat 13:27  En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?

Mat 13:28  En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak?

Mat 13:29  Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.

Mat 13:30  Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

Ons bewys daarvoor:

Mat 4:8  Weer neem die duiwel Hom saam na ‘n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid,

Mat 4:9  en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid.

Uit die onttroonde koning se nageslag het baie kinders gekom.

(Gen 17:5  Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies.

Gen 17:6  En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom.

Hierdie kinders van die onttroonde koning (die prinse en prinsesse) is weggesteek ter wille van hulle eie veiligheid totdat daar ‘n manier gevind kon word sodat hulle terug kon keer na die koninkryk.

Rom 8:19  Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Rom 8:21  in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.

Rom 8:22  Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe.

Na verloop van baie jare het uit die ontroonde koning se nageslag ‘n groot Veroweraar gekom, ‘n held wat die pad gebaan het vir die onttroonde koning se kinders om weer hulle regmatige plek in te neem as prinse en prinsesse.

Luk 1:31  En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

Luk 1:32  Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

Luk 1:33  en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

Dis dan ook so bepaal dat die prinse en prinsesse geleer moes word deur diensknegte wat hulle stand en posisie en verantwoordelikheid is, maar hierdie diensknegte was nie altyd waaksaam nie en het uiteindelik geval vir die vyand se verleiding en stories. Dit het die vyand die geleentheid gegee om as leermeerster oor die kinders van die koninkryk aangestel te word.

Mat 23:23  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.

Mat 23:24  Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk!

Mat 23:25  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid.

Mat 23:26  Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.

Mat 23:27  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is.

Mat 23:28  So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.

Mat 23:29  Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges;

Mat 23:30  en julle sê: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.

Mat 23:31  Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.

Mat 23:32  Maak die maat van julle vaders dan vol!

Mat 23:33  Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?

Die huidige koning wat op die troon sit waar die kinders van die koninkryk moes gewees het,  het toe besluit om die die prinse en prinsesse te vernietig, op welke manier ookal, sodat hulle nie kan terugkeer en die heerskappy kan opeis nie. Dan sal sy koninkryk veilig wees.

Psa 83:2  (83:3) Want kyk, u vyande maak rumoer, en u haters steek die hoof op.

Psa 83:3  (83:4) Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes.

Psa 83:4  (83:5) Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie.

Maar dis nie so maklik om die prinse en prinsesse te vernietig nie en dit het hy vinnig geleer. Veral as gevolg van die feit dat daar ‘n Groot Beskermheer oor hierdie kinders is.

(Psalm 23)

Psa 23:1  ‘n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.

Psa 23:2  Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

Psa 23:3  Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

Psa 23:4  Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

Psa 23:5  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Psa 23:6  Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

As gevolg van die oneerlikheid van die diensknegte en hulle eie verleiding wat die koning aangestel het, het die prinse en prinsesse verkeerd geleer.

Isa 3:12  Die drywers van my volk is kinders, en vroue heers oor hulle. o My volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot ‘n dwaalweg gemaak.

Isa 3:13  Die HERE staan daar om ‘n regstryd te voer: Hy tree op om die volke te vonnis.

Isa 3:14  Die HERE gaan na die gereg met die oudstes en die vorste van sy volk. Ja, júlle het die wingerd afgewei; wat aan die arm man ontroof is, is in julle huise.

 

En ook:

Eze 34:2  Mensekind, profeteer teen die herders van Israel; profeteer en sê vir hulle, die herders: So spreek die Here HERE: Wee die herders van Israel wat aan hulleself weiding verskaf! Moet die herders nie die skape laat wei nie?

Eze 34:3  Julle eet die vet en beklee julle met die wol; julle slag die vettes, maar die skape laat julle nie wei nie;

Eze 34:4  julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie en die wat gewond is, verbind julle nie en wat weggedryf is, bring julle nie terug nie en wat verlore is, soek julle nie; maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid.

Eze 34:5  So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie; en hulle het die voedsel geword vir al die wilde diere van die veld en het verstrooid geraak.

Eze 34:6  My skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels; ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek.

En nou, as gevolg van verkeerde lering dink hulle dat daardie koninkryk nie meer bestaan nie, of dat as hy bestaan, hulle sommer al die ander mense se kinders ook kan uitnooi na die tafel van die Koning.

Joh 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Joh 3:17  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

Hierdie deel word gebruik om te sê dat God almal lief gehad het, wat nie waar is nie, Hy het sy eie kinders lief in die wêreld. Maar die volle waarheid word nie aan die kinders van die koninkryk geleer nie

Mat 1:20  Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;

Mat 1:21  en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

As gevolg van hierdie verkeerde lering het ‘n baie groot probleem ontstaan: Want die kinders van die vyandige koning het besluit hulle hou van die koninkryk en dat hulle die koninkryk vir hulself wil hê. Omdat hulle jaloers is op wat aan die kinders van die REGTE Koning belowe is.

Psa 23:5  U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Sommige van die prinse en prinsesse het hierdie komplot raakgesien en probeer nou die ander waarsku, maar omdat die ander kinders van die koninkryk mislei is en dink dat hulle werklik baie goeie vriende onder hierdie bure en vreemdelinge het, wil hulle dit nie glo nie.

 

Wat het hierdie prinse en prinsesse ontdek?

A) Die Vader het ‘n Gesant gestuur met ‘n oproep vir die kinders van die koning:

Mat 4:17  Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

 

B) Daar is ‘n spesifieke opdrag vir die Gesant gegee (Die Gesant is gestuur vir die koning se kinders)

Mat 10:5  Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie;

Mat 10:6  maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

Mat 10:7  En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Mat 10:8  Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

C) Daar is ook ‘n baie duidelike waarskuwing gegee:

Mat 8:11  Maar Ek sê vir julle dat baie sal kom van ooste en weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele.

Mat 8:12  Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

 

D) Hulle sal die kinders doodmaak:

Mat 23:34  Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg,

Mat 23:35  sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.

E) Die Gesant van die koning het ‘n spesifieke opdrag aan die prinse en prinsesse gegee:

Mar 16:15  En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.

Mar 16:16  Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

F) Die Gesant het ook versekeringe gegee:

Mar 16:17  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,

Mar 16:18  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Mat 28:20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

 

Ter afsluiting van hierdie gedeelte van die boodskap:

Volgens fisiese beloftes is ons die nageslag van Jakob wat se naam verander is na Israel toe en as gevolg daarvan het ons heerskappy ontvang.

Maar ‘n magtige vyand het gekom en die kinders van die koninkryk so bedreig dat die koning besluit het om sy kinders weg te steek tussen die volke vir ‘n tyd lank.

Daarna het die koning ‘n Gesant gestuur om die kinders terug te roep an die koninkryk. Die stryd in die koninkryk is nie verby nie, maar die koning het sekere magtige beloftes gemaak vir die kinders wat luister en wil terugkeur.

Baie van die kinders het ook terug gekeer, maar baie het ook besluit om nie terug te keer nie.

Vir die wat terug gekeer het, was daar ook probleme, want sommige van hulle het nie alleen gekom nie, maar ander kinders saam gebring wat nie aan die koningshuis behoort nie. Dit het gebeur as gevolg van die verleiding van die diensknegte wat saam met die kinders weggestuur is.

Die koninkryk loop nou ernstige gevaar om vernietig te word as gevolg van die oningeligtheid van die prinse en prinsesse.

Die koning het ook vir hulle laat weet dat daar groot stryd is in die koninkryk, maar dat as hulle terugkom, daar ook groot heerlikheid op hulle wag, vir elkeen wat oorwin.

Nou is dit tyd vir die prinse en prinsesse om terug te keer, maar hulle moet eers al die verkeerde dinge wat hulle geleer het, verleer, sodat hulle reg geleer kan word.


Prinse en Prinsesse ---Wat het JY?

Onthou in die vorige boodskap het ons gepraat oor wat met die kinders van die koninkryk gebeur het en ook dat sommige van hulle uitgevind het van die komplot wat gesmee word. Hulle het die ander broers en susters probeer waarsku, maar die wou nie luister nie, of het nie die boodskap geglo nie.

Nou gaan ons aan by hierdie punt waar die waar die oproep gedoen is om terug te keer na die koninkryk en te kom veg vir die koninkryk, sodat dit weer herstel kan word.

As gevolg van die laksheid en misleiding van die diensknegte van die die koninkryk wat deur die koning aangestel is, is hierdie prinse en prinsesse eintlik baie weerloos.

Meeste van hulle is baie bang om terug te keer en die vyandige magte in die oë te kyk want hulle is oortuig dat:

 1. daar geen hoop is om hierdie koninkryk te kan herstel nie,
 2. dat hulle eintlik geen mag het nie, en
 3. dat dit eintlik die koning se probleem is, en nie hulle probleem is nie.

Julle is bewus daarvan dat die GESANT wel gekom het met verkeie opdragte en boodskappe van ONS Vader (die Koning) af. Maar omdat die gesant weggegaan het, het baie begin twyfel of Hy regtig gekom het, was dit nie maar net ons verbeelding nie?

Verder het die vyandige koning se kinders hulle ook oortuig dat dit eintlik vir hulle baie beter is om in hulle vader se koninkryk te bly, en net baie stil te wees, dan sal niemand hulle pla nie en hulle sal rustig hulle tyd uitleef.

Maar onder die prinse en prinsesse is daar ook die wat ‘n lojaliteit teenoor hulle Vader het, wat Sy boodskap aanvaar het en besluit het dat die beloftes wat ONS Vader gemaak het, voldoende rede is om wel terug te keer en die koninkryk te verdedig met alle mag wat tot hulle beskikking gestel is.

Soos met elke koninkryk wat aangeval of beleer word, is dit belangrik dat elke weerbare man en vrou aanmeld vir diens. Wat die kinders van die koning betref is dit dieselfde. Hulle moet aanmeld vir diens, maar hulle kan nie sommer op enige plek of op enige manier aanmeld vir diens nie. Daar is ‘n paar voorwaardes wat nagekom moet word en dit is hoofsaaklik om te verhoed dat hulle nie die leer verswak deur hulle eie dinge te wil doen nie. Die koninkryk kan heeltemal verlore gaan as elkeen net in sy eie koers wil gaan.

Dit is ook nodig vir die kinders van die koning op te besef dat hoewel hulle erfgename van alles is, is hulle niks meer as slawe is, solank julle onder leering staan nie.

 

Gal 4:1  Maar ek sê: So lank as die erfgenaam ‘n kind is, verskil hy niks van ‘n dienskneg nie, al is hy heer van alles;

Gal 4:2  maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die vader bepaal.

Gal 4:3  So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld.

 

Terwyl jy as koningskind die reg het om te regeer, word van jou verwag om:

 

Deu 10:12  En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel,

Deu 10:13  om te hou die gebooie van die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan?

Deu 10:14  Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is.

Deu 10:15  Maar net aan jou vaders het die HERE ‘n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag ná hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is.

 

 

1. Gehoorsaam te wees.

1Sa 15:22  Daarop sê Samuel: Het die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die HERE? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme.

1Sa 15:23  Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die HERE verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.

 

2. Getrou te wees.

Exo 15:26  en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak.

Ook (1 Sam 12:24 en Open 2:10)

 

3. Toegewyd jouself te dissiplineer om elke dag se taak gedoen te kry!

Jy kan nie sommer maar net doen wat jy wil nie, daar is opdragte wat uitgevoer moet word.

 

As jy die oproep instruksie van die koning aanvaar het, moet jy as koningskind besef dat:

 

1.  Jy moet leer aangaande die koninkryk!

Om deel te wees  daarvan moet jy gedoop word, eers met water en daarna in die Heilige Gees, sodat jy die Woord kan verstaan, wat die Heilige Gees breek dit vir jou oop.

Mat 3:11  Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.

 

2. Jy ‘n nuwe mens geword het!  Jy kan nie meer saam met jou ou vriende beweeg nie, want jy sal nie weet wie van hulle jou vyande geword het nie.

Eph 4:17  Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie—

Eph 4:18  mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart;

Eph 4:19  wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe.

Eph 4:20  Maar julle het Christus nie so leer ken nie,

Eph 4:21  as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus:

Eph 4:22  dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,

Eph 4:23  en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed

Eph 4:24  en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

Eph 4:25  Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede.

 

3. Jy jou denke moet verander. Wil jy self in beheer wees? Wil jy self die pad uitkap, dan het jy nog nie in die waarheid van die geloof gekom nie.

 

Php 3:7  Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag.

Php 3:8  Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry

Php 3:9  en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof;

 

Php 3:10  sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,

 

4. Jou taal moet verander – praat die taal van die geloof!

 

1Sa 17:36  U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het.

1Sa 17:37  Verder sê Dawid: Die HERE wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, Hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: Gaan, en mag die HERE met jou wees!

 

5. Jy moet begin beweeg!

Jas 1:21  Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.

Jas 1:22  En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.

Jas 1:23  Want as iemand ‘n hoorder van die woord is en nie ‘n dader nie, dié is soos ‘n man wat sy natuurlike gesig in ‘n spieël sien;

Jas 1:24  want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het.

 

6. Leer om te onderskei, maar wees versigtig om te oordeel!

 

1Joh 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

1Joh 4:2  Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;

1Joh 4:3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.

1Joh 4:4  Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.

1Joh 4:5  Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.

1Jn 4:6  Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

Maar as jy dit alles begin doen, en daar is sekerlik nog ‘n klomp ander dinge ook, sal die Vader vir jou ‘n ook net soveel en nog baie meer terug doen. Kom ons kyk hierna:

 

Presies wat het jy dan?

 1. Die versekering: Ek sal sorg vir julle:

1Pe 5:7  Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.

 

 1. Die belofte van die  Heilige Gees

Luk_24:49  En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.

Act_1:4  En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het.

Act_2:33  Nadat Hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor.

Act_2:39  Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.

Act_13:23  Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel, volgens die belofte, Jesus as Verlosser verwek,

Act_13:32  En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek,

Act_26:6  En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is,

 

 1. Die belofte: Ek is met Julle….

Mat 28:20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

 

 1. Die Versekering van Oorwinning!

1Co_15:57  Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.

1Jn_5:4  Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.

 

 1. Magtige Wapens deur die geloof!
  1. Die Naam van God

Act_2:38  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Act_3:6  Maar Petrus sê: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan op en loop!

 

Act_4:10  laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel dat deur die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan.

Die vraag is dus: Wat het jy en ek vandag met die naam van Jesus gemaak?

 

 1. Die Bloed van die Lam

Rev_7:14  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

Rev_12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

 

 1. Die Woord van ons Getuienis

Rev_12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Act_15:8  En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk net soos aan ons.

 

 1. Lofprysing

Rev_19:5  En ‘n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot!

Kyk hoekom is lofprysing so belangrik:

2Ch 20:20  Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekóa uit; en terwyl hulle uittrek, het Jósafat gaan staan en gesê: Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem! Glo in die HERE julle God, dan sal julle bevestig word; glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees.

2Ch 20:21  En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat, in heilige sieraad, moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes sê: Loof die HERE, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

2Ch 20:22  En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die HERE ‘n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seïr wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is.

2Ch 20:23  Die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Seïr om uit te roei en te verdelg; en toe hulle met die inwoners van Seïr klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp.

2Ch 20:24  En toe Juda op die wagkop by die woestyn kom en hulle na die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond; en niemand het vrygeraak nie.

2Ch 20:25  Daarop het Jósafat en sy manskappe gekom om die buit in te samel en hulle het by hulle ‘n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry, en het soveel vir hulle gebuit dat hulle dit nie kon wegdra nie; en hulle was drie dae lank besig om die buit in te samel, want dit was groot.

2Ch 20:26  En op die vierde dag het hulle in die Lofdal byeengekom, want daar het hulle die HERE geloof; daarom het hulle dié plek Lofdal genoem tot vandag toe.

2Ch 20:27  Toe draai al die manne van Juda en Jerusalem om, met Jósafat aan hulle hoof, om met vreugde na Jerusalem terug te gaan; want die HERE het aan hulle vreugde verskaf oor hul vyande.

2Ch 20:28  En hulle het Jerusalem ingetrek met harpe en siters en trompette, na die huis van die HERE.

2Ch 20:29  En die skrik vir God was op al die koninkryke van die lande toe hulle hoor dat die HERE teen die vyande van Israel gestry het.

2Ch 20:30  Verder het die koninkryk van Jósafat gerus, en sy God het hom rondom rus verskaf.


 

Prinse en Prinsesse – Krag en Outoriteit

 

Kom ons tel net weer die draad op van die vorige 2 dele:

Ons het gesien dat:

Jakob se naam verander is na Israel toe – dit beteken prins met God.

Omdat hy ons voorvader is, het ons dan daardie prins en prinsesskap ge-erf .

Ons het gesien dat as gevolg van die offer van Jesus ( die groot ridder van die koninkryk – the champion of the king), kan ons nou weer terugkom tot ons volle gestalte in God.

Ons het ook gesien dat Jesus se bloed die enigste geld-eenheid in die koningkryk van God is. Daar is geen ander manier om tot die Vader te gaan nie. En ons het ‘n onderskeid getref tussen die teenwoordigheid van die Here / of die Heilige Gees en

om in die Troonsaal van God in te gaan. En as ek vir ‘n oomblik weer hierby kan stilstaan, wil ek net weer beklemtoon, dat nie almal na die Troonsaal van God gaan nie, hoewel ons almal kan gaan. Mense soos die apostels en profete sal waarskynlik daar ingaan om die raadsbesluite van God te kry.

Nou wil ek terug beweeg aarde toe, as ‘n mens dit so kan stel, hier waar ons is in die teenwoordigheid van die Trooster / die Heilige Gees

 

My teksverse vanaand kom uit Openbering 12

 

Rev 12:10  Toe hoor ek ‘n groot stem in die hemel sê: Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus; want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag.

Rev 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Rev 12:12  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.

 

Let op:

Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onse God geword, en die mag van sy Christus

Dit is dieselfde Jesus wat vir sy apostels gesê het:

Joh 14:11  Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My ter wille van die werke self.

Joh 14:12  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

Joh 14:13  En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Joh 14:14  As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

Joh 14:15  As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

Joh 14:16  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

Joh 14:17  die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Die meeste van ons stem saam dat Jesus nie uit sy Goddelike krag dinge op aarde kom doen het nie, Hy het die wonders en tekens gedoen dmv die Heilige Gees, sodat ons kan leer hoe om dit te doen.

Hy het basies die pad vir ons oop gekap om daardie (dunamis) krag van die Heilige Gees te kan toepas.

Maar kan ons dan vra vir hierdie krag – dit klink amper na ‘n teenstelling – Hy het dit dan vir ons gegee, hoekom moet ons vra daarvoor. Ek glo dat dit die eerste vorm van misleiding is wat die satan op ons gelê het – Hy het ons oortuig dat ons moet vra vir iets wat ons eintlik alreeds gekry het en dan sit ons en wag daarvoor in die hoop dat dit binnekort sal verskyn.

Act 4:29  En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek,

Act 4:30  deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind.

Act 4:31  En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.

Act 6:8  En Stéfanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen.

Is dit moontlik dat ons dalk nie vra vir tekens en wonders nie, omdat ons dalk gaan voorkom asof ons ONGELOWIG is -  dis mos nie die inding om te doen nie, en net die heeltyd tekens en wonders wil sien. Dink mooi oor hierdie stelling na! En kyk dan weer na Handelinge 4:30. Kyk mooi – genesing en tekens en wonders, nie net genesing as ‘n teken en ‘n wonder nie.

As die duiwel ons kan oortuig dat tekens en wonders nie noodsaaklik is nie, dank an ons ook nie regtig staan op die gedagte dat Jesus opgestaan het nie, want ‘n dooie Jesus kan nie tekens en wonders doen nie. Al wat dan oorbly is die woord wat ons spreek.

Daarenteen kan die duiwel kom met sy tekens en wonders en ons kan hom nie teenstaan nie, want on sweet nie eintlik wat se mag ons in ons hand het as kinders van die lewende God nie.

As ons nie die bonatuurlike aard van ons geloof ten toon stel soos wat ek glo ons veronderstel is om te doen nie, dan kompeteer ons nie met die duiwel nie. Wie sal dan in ons “vaal geloof “ belangstel. Die duiwel weet dit baie goed, en sal alles probeer om ons van ons krag af te kry.

Nou sê ek vir julle, net soos wat Jesus vir die twee blindes gesê het, dit sal wees volgens ons geloof. As ons glo dat ons veronderstel is om tekens en wonders te sien, nie om ons geloof te versterk nie, want dit is veronderstel om klaar versterk te wees, maar om ander te laat sien dat ons nie ‘n blote teoretiese godsdiens het nie, maar dat ons ‘n lewende God dien, dan sal hierdie dinge vir ons weer gebeur.

Mat 9:27  En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons barmhartig, Seun van Dawid!

Mat 9:28  En nadat Hy in die huis gegaan het, kom die blindes na Hom toe. En Jesus sê vir hulle: Glo julle dat Ek dit kan doen? Hulle antwoord Hom: Ja, Here.

Mat 9:29  Toe raak Hy hulle oë aan en sê: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.

As ons dit nie wil hê nie, sal ons dit ook nie kry nie – Wat is dan jou verwagting?

My verwagting is – Ek wil dit Hê, want dit is deel van die Krag van die Heilige Gees. Wil jy dit hê?

Nou beter ons mooi oplet na ons gelese gedeelte:

Rev 12:12  Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.

So ons weet nou dat die duiwel se koninkryk hier rondom ons is, bely ons dan dat ons nie van hierdie aarde is nie, en dat ons die krag het om hom te weerstaan?

Dink net weer aan wat ek so pas oor gepraat het – NO CONTEST! Ons bied hom geen kompetisie, geen weerstand. Hy het ons in ons gedagtes impotent gemaak, die dunamis krag van die Heilige Gees van ons weggeneem deur allerhande slinkse redenasies, en ons het geval daarvoor.

 

Joh 4:48  Jesus sê toe vir hom: As julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie.

Het Jesus ons dan nie ‘n spesifieke opdrag gegee in die verband nie:

Mat 10:5  Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in ‘n stad van die Samaritane nie;

Mat 10:6  maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.

Mat 10:7  En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Mat 10:8  Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

 

Mar 16:20  Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen.

Hierdie is nog vesting wat die duiwel opgewerp het teen ons geloof, sodat ons nie teen hom kan kompeteer nie, sy kinders mag tekens en wonders doen, of sal ek sê, towery en al sulke derglike dinge, maar deur ons gesonde rede aan te val het hy ons geloof totaal kragteloos gestel.

Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Ek wil dit pertinent stel dat: My redelike godsdiens my meer as ‘n redelike kans moet gee om te oorwin oor die duiwel en sy makkers, anders is dit nie ‘n redelike godsdiens nie.

Ek kan nie verstaan hoe ek nie kan weet nie, hoe ek nie kan oorwin nie.

Die vernuwing van ons gemoed impliseer dat ons die taal van die geloof moet begin praat, ons behoort nie meer stellings te maak soos:

Ek kan nie dit of dat nie

Ek is te swak –

Ek is moedeloos

Ek voel nie baie sterk nie ; ens

 

Dis nie die taal van die geloof nie, dis die taal van die onderwerping, en ons as prinse en prinsesse moet nog veel meer daarop let om die taal van die geloof – of dan die koninkryk te praat.

Ons is moes meer as ooorwinnaars

Ons is mos tot alles in staat deur Jesus wat ons die krag gee

Wat sê die woord vir ons –

Sal ons dit wees- as ons glo?

Of is ons dit omdat ons glo?

Dit bring ons terug by die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God-

Wat dan is die goeie en welgavallige en volmaakte wil van God? Is dit nie wat hierbo gesê is nie, maar kom ons gaan kyk wat Jesus gesê het:

Joh 17:17  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

Joh 17:18  Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur.

Joh 17:19  En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees.

Joh 17:20  Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo—

As Jesus dus nou sê dat Hy ons gestuur het om ook sy woorde te verkondig aan die wêreld en Jesus het geweet dat tekens en wonders noodsaaklik is vir sy kinders om tot geloof te kom, sodat die bonatuurlike karakter van sy kinders sigbaar kan wees vir die ander, sodat hulle ook kan glo, dan moet ons hierdie dinge ten toon stel en laat gebeur – dis nie opsioneel nie.

Het Jesus ons nie op verkeie kere gewaarsku dat ons moet waak en bid nie? Dat as dit moontlik is selfs die “very elect” mislei sal word nie? Sou hy ons dan kragteloos gelaat het teen hierdie formidabele vyand – Daar is geen manier nie!

Ons moet kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte (Efe 6:10)

Om wat te doen?

Daarom het Hy dan ook dmv die Heilige Gees vir ons gewys hoe om die skanse van die duiwel te weerstaan en te vernietig.

2Co 10:3  Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

2Co 10:4  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

2Co 10:5  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

2Co 10:6  en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is.

 

KOM ONS STOP HIER VIR ‘N OOMBLIK! VRA JOUSELF HIERDiE VRAAG AF:

IS JOU SIEKTE, JOU PYN, JOU LEIDING, ‘N BEPROEWING, OF ‘N TERGWYSING?

 

Volgens die HAT – is beproewing – op die proef stel, veral deur lyding of dan om iemand te toets deur lyding!

Sal ek die vraag dan verder uitbrei – Is jy seker jy word beproef? Word jy nie dalk tereg gewys op ‘n fout wat jy maak nie.

1Co 11:29  Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.

1Co 11:30  Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ‘n aantal het ontslaap.

1Co 11:31  Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie.

1Co 11:32  Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie.

As jy beproef word, het jy geen ander aksie om te volvoer as net om verbete vas te klou aan die geloof nie – stem ons nie saam nie?  Bly standvastig in die geloof, want dit is wat beproef word (hoe sal ons sê – deur lydsaamheid na volmaaktheid)

Maar ----

As jy getugtig word, beteken dit dat jy moet aksie neem, dat daar iets fout is wat reggemaak moet word – dit wil ons nie graag hoor nie. Want nou moet ons begin ondersoek instel, tot aksie kom, aktief raak en krap in ons eie lewens….

En wat hiermee saamgaan ----

Heb 12:6  want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.

Heb 12:7  As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie?

Heb 12:8  Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

Heb 12:9  Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?

Heb 12:10  Want húlle het ons wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.

Heb 12:11  Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.

As ons dan ten minste by die punt wil uitkom dat ons sal erken dat ons te kort skiet en dat as gevolg van ons tekorte, ons siektes dra, of deur beproewing of deur tugtiging, dan het ons al ten minste gekom tot die erkenning daarvan dat die duiwel ons moontlik aan die neus rondly.

Kom ons laat dan die saak hierby vir elkeen van ons – Ek sal julle graag wil vra, broeders en suster, om deeglik hieroor te gaan nadink, en die saak by julleself te gaan bepeins en tot jou eie gevolgtrekking sal kom aangaande hierdie ding!

Nou goed – dit gaan ons terugbring by ons teks gedeelte: Kom ons kyk na na die laaste deel daarvan:

Rev 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Die Bloed van die Lam en die woord van ons getuienis is wapens van ons stryd.

Ons weet dat geloof vir ons die swaard in die hand plaas, dit is die woord van God. Ons weet ook dat die Heilige Gees vir ons die Woord oopmaak. Maar hoe veg ons met die swaard?

Kyk, ons oorwin deur die bloed van die Lam, dit is wat vir ons die borswapen van geregtigheid gee. Soos ek reeds gesê het, die bloed van die Lam is die enigste erkende geld eenheid in die hemel. Jy kan net tot die Vader nader onder die bloed van die Lam.

Die Woord van ons Getuienis –

Wat getuig ons, want dit is wat die swaard regtig gevaarlik maak:

Ons moet getuig oor wat die Woord van God sê:

 1. wat die  bloed van die Lam vir ons gedoen het, - Dit het vir ons versoening gebring, sodat ons voor die Vader kan verskyn asof ons nooit gesondig het nie.
 2. wat die  bloed van die Lam elke dag doen, dit gee elke dag vir ons genesing, dit gee elke dag vir ons veiligheid, dis ons elke dag se beskerming . Exo 12:13  Maar die bloed sal vir julle ‘n teken wees aan die huise waarin julle is: as Ek die bloed sien, sal Ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer Ek Egipteland tref nie.
 3. wat die  bloed  nog sal doen! Oorwinning oor die magte van die hel!

Jy moet dit sê – met ander woorde jy moet dit praat – hard en duidelik, want dit is wat die vestings en skanse van die vyand totaal vernietig. En hierdie belydenis is ook teenoor die magte en owerhede, die wêreldheersers van die duiseternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lug, nie net teenoor mense nie.

Dit aktiveer letterlik jou geloof. Dit bring alles in werking – dis soos die sleutel van ‘n motorkar, jy het dit nodig om die enjin aan die gang te sit.

 

Samevatting:

Hoekom bid ons tot die Here om ons te genees – dink hieroor. Hoekom vra ons vir tekens en wonders as ons nie glo dat hy dit kan doen nie?

Het dit opgehou? Doping in die Heilige Gees gee vir ons die hemelse gereedskap vir ‘n hemelse roeping.

God gee die Heilige Gees aan die wat hom gehoorsaam is! (Han 5:32)

Miskien moet ons onself ondersoek en dink of al die redes wat ons aanvoer nie dalk net verskonings is nie.

Het ons die afskynsel van die heerlikheid van God in ons, of nie? Moet ons nie soos hy wees nie, hy het ons dan gestel as prinse en prinsesse, heersendes met Hom, en Hy het ons genoem na Sy naam, ons is Syne.

Ons is Sy kinders!

Weer gebore met ‘n goddelike natuur!

Vernuwe dan ons gemoed en dink soos die Here oor ons dink, met baie potensiaal en moet dit aangryp en volvoer.

Jesus se bedoeling vir ons is dat ons sy verteenwoordigers moet wees terwyl hy nog nie hier is nie. Is ons sy hande en voete en mond – EN MEER BELANGRIK NOG DIE BEELD VAN SY KRAG.

 

SOOS Jesus in die hemel is, so is ons vir hom op aarde!

 

 

 

086051
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
279
381
1553
80153
5091
5515
86051

Your IP: 18.212.93.234
2018-12-15 19:51