Hstk1-Melgisedek

Open 1:4  Johannes aan die sewe gemeentes in Asië: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is, 
Open 1:5  en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed 
Open 1:6  en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen. 

Daar is ‘n bietjie kontroversie oor presies wanneer Johannes hierdie openbaring ontvang het. Party mense glo dat hy dit ontvang het ongeveer 95AD. Ander glo weer dat hy dit dit gekry het ongeveer 68-70AD, net voor die vernietiging van Jerusalem. Vir my maak dit nie regtig ‘n groot verskil nie. Die feit dat hy dit ontvang het, dit is wat die verskil maak. Ek het al soveel kere vantevore gesê, en ek sê dit weer. hoewel die bybel deur menslike hande gekrywe is, is dit nie mense wat dit geskryf het nie, maar dis geinspireer deur die Gees van God. Daarom is dit nie vir my regtig ‘n vreeslike belangrike saak om te weet presies wanneer en deur wie dit geskryf is nie, want soos Petrus dit baie duidelik vir ons sê, heilige manne is deur die Gees gedrywe om vir ons te vertel wat God spreek.

2Pe 1:19  En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; 
2Pe 1:20  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; 
2Pe 1:21  want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. 

Terwyl ons dan ook nou by die punt is. Let op dat geen profesie die saak van eie uitlegging is nie. In my inleiding het ek duidelik gesê dat skrif verklaar skrif. As ons dan wil weet waaroor openbaring regtig gaan, dan is dit noodsaaklik dat ons die sleutels daarvan gaan uithaal uit die res van die skrifte.

Sommer vroeg in openbaring word ons alreeds bekend gestel aan wie met ons praat.

” Hy wat is, wat was en wat kom. ” Dis dan ook nie baie moeilik om te weet dat dit Jesus self is nie, want so word Hy verder aan ons bekend gestel. Uiteindelik beteken dit net een ding. Hy is : “Die Ewige EK IS”. Probeer jou gedagtes hierom vou. Dis die volheid van God wat hier teenwoordig is. Dis moeilik om te verstaan, maar Jesus was ten volle mens en ook ten volle God.

Kom ons kyk nou na die 3 posisies wat Jesus beklee:

  • Die getroue getuie, .
  • eersgeborene uit die dode
  • Owerste oor die konings van die aarde.

As ‘n profeet het hy ons lief, en verkondig Hy aan ons die waarheid .

As ‘n priester was Hy ons van ons sonde. Dit was een van die hoof funksies van ‘n priester – om te was en skoon te maak. Hier is die basis vir die waterdoop wat ons vandag nog gebruik.

As die Koning is Hy besig om ons ook te verander en konings en priesters te maak vir sy God en hemelse Vader.

Basies wat Johannes hier gedoen het was om die posisies van Jesus uit te spel vir ons en dit kom op een ding neer:

Psa 110:4  Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek. 

Heb 6:20  waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, Hy wat volgens die orde van Melgisédek ‘n hoëpriester geword het vir ewig. 

As die orde van Melgisedek betaan uit 2 dinge uit – priester en koning; en Jesus is besig om ons te verander in priesters en konings, wat maak dit van ons? Ook priesters en konings in die orde van Melgisedek? Hierdie is ‘n deurlopende proses, Hy is besig om ons so te verander, Dit staan tog duidelik vir ons geskrywe. Hy is priester koning vir ewig volgens die orde van Melgisedek en Hy is besig om ons binne in daardie orde in te trek, sodat ons ook priesters en konings kan word, net soos wat Hy is.

Dit is wat ek glo wat Adam in die begin was toe God vir hom gesê het om te heers oor alles. Jesus is besig om ons te herstel terug in die posisie wat aan Adam gegee is. Ons moet besef dat voor die sondeval, adam ‘n totale ander wese was as na die sondeval.

Adam het regeer oor die skepping, maar hy het nie nodig gehad om dit uit homself te doen nie, hy het dit gedoen deur die Gees van God. Met die sondeval het hy skielik geleer wat “goed en kwaad” is. Voor dit het die Gees van God dit vir hom vertel. Hy het nie nodig gehad om dit te weet nie, die Gees van God het hom gelei in alles en hy het binne in daardie raamwerk regeer as koning oor die skepping. Met ander woorde die eerste fisiese persoon wat in die orde van Melgisedek opgetree het, was Adam.

Die saak van Melgisedek is ‘n hele studie op homself, wat ek nie hier gaan bespreek nie, maar glo my dis ‘n wonderlike saak.