Hstk1-Ons Broeder

Open 1:9  Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. 
Open 1:10  Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin, wat sê: 
Open 1:11  Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ‘n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en Filadelfía en Laodicéa. 

Dit is miskien een van die belangrikste punte wat in die gedeelte gemaak kan word. Johannes wat sê dat Hy ons broeder is en ook ons deelgenoot is in die verdrukking. Dit is hier waar ek glo ons vassteek vir ‘n oomblik en net moet dink aan wat gesê word.  Johannes was die geliefde dissipel. As ons na die boek van Johannes kyk en so ook sy sendbriewe glo ek dat liefde die sentrale tema van sy skrywe is. Die boek van openbaring word aan Johannes gegee uit die beginsel van liefde en nie van oordeel nie.

Ek glo dat wat Johannes hier doen is om die hierargiese sisteem van godsdiens plat te slaan met die eenvoudige paar woorde – Johannes, julle broeder. Hy kon baie maklik gesê het , julle ouderling, pastoor, predikant, biskop of selfs pous, maar hy sê vir ons baie duidelik, dat hyons broeder is.

Johannes was op die eiland van Patmos oor 2 redes:

  1. Die woord van God; en
  2. sy getuienis aangaande Jesus Christus.

Hy was nie daar omdat hy nie wou belansting betaal nie, of die spoedgrens oortree het of een of ander derglike ander oortreding van die landswette nie. Hy was daar oor die woord van God en sy getuienis aangaande Jesus die Christus.

Hy het agter hom ‘n groot stem gehoor, soos die klank van ‘n basiun. Ek dink dit is nodig om te besef dat die basiun ‘n baie belangrike rol gespeel het in daardie tyd en selfs vandag nog. Johannes sê dat hy in die Gees was toe hy die stem gehoor het wat agter kom was. Die basiun is altyd gebruik om mense se aandag te verstig op ‘n proklamasie. hierdie was nie anders nie. wanneer die basiun geblaas word, beteken dit dat mense moet aandag gee en luister. so ook is die basiun op verskillende manier geblaas vir verskillende redes. Gaan kyk maar na hoe Moses dit gebruik het om die volk te organiseer. Afhangende van die manier waarop geblaas word sou die volk weet wat aan die gebeur is. In die geval was die klank van so aard dat Johannes onmiddelik geweet het dat hier een of ander groot proklamasie uitgevaardig gaan word.

Dit sê ook dat Johannes in die Gees was. en hierdie Gees word met ‘n hoofletter gespel wat beteken dat dit die Heilige Gees was. En terwyl hy in die Gees was het hy die groot stem agter hom gehoor.  Het hy dit met sy geestelik oor gehoor, of met sy fisiese oor, of dalk met altwee? Het die mense wat om hom was dit ook gehoor? Wat wel duidelik was is dat hy homself omgedraai het om uit te vind wie praat. Dit klink na snaakse vrae, maar as hy dit net in die Gees gehoor het, hoekom het hy homself omgedraai om uit te vind wie dit is?

Dan, vir die tweede keer in die hoofstuk word daar vir gesê : “ek is die Alfa en die Omega, die eerste en de laaste…” Soos die bybel self vir ons leer, in die mond van 2 of 3 getuies sal ‘n saak vas staan. Dan word daar baie duidelik vir hom gesê om alles op te skrywe wat hy sien en dit te stuur aan die 7 gemeentes.